Przetargi.pl
badanie pn.: Ocena Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020”.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901 , fax. 41 3445265
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, fax. 41 3445265
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  badanie pn.: Ocena Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania pn.: Ocena Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020”. 2. Głównym celem badania jest dokonanie oceny realizacji interwencji RPOWŚ 2014-2020 realizowanej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, pod kątem oceny trafności przyjętego systemu realizacji i skuteczności wdrażania interwencji w ramach ZIT, w kontekście osiągania założonych celów Programu. 3. W ramach badania wykonawca opracuje: a) Raport metodologiczny b) Raport końcowy c) Prezentację multimedialną d) Broszurę. 4. Wykonawca zostanie zobowiązany do umieszczania na wszystkich materiałach tworzonych w związku z badaniem odpowiednich logotypów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów RPOWŚ 2014-2020 dostępnymi na stronie internetowej http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu 5. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 73000000-2. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ. 7. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia był zgodny z wymogami określonymi przez zamawiającego w SOPZ. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do stałej współpracy i konsultacji z zamawiającym (osobami wskazanymi przez zamawiającego do kontaktów) na każdym etapie realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania realizacji przedmiotu zamówienia na każdym etapie prac. 10. Zamawiający wymaga, aby usługa wykonana została przez wykonawcę zgodnie z wytycznymi zamawiającego z zachowaniem wysokiej jakości prac i była kompletna. 11. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (w Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Niedopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. 12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 13. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 14. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 15. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 16. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Dodatku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, który będzie stanowić podstawę oceny ofert w oparciu o kryterium II wyboru oferty, zawierający w szczególności następujące elementy: a) opis koncepcji badawczej (zawierającej m.in. elementy badawczo-analityczne obejmujące zakres badania), b) metodyka badania (w opisie musi się znaleźć prezentacja metod/technik odpowiadających minimalnym wymaganiom określonym w rozdziale Metodologia badania wskazanych w SOPZ), c) problemy/pytania badawcze – powiązanie pytań z kryteriami ewaluacyjnymi oraz metodami/technikami badawczymi, d) harmonogram realizacji badania uwzględniający podział zadań pomiędzy członków zespołu badawczego, e) opis potencjalnych obszarów ryzyka w procesie realizacji badania i zaproponowanie instrumentów jego minimalizacji. Uwaga! Niezłożenie wraz z ofertą dokumentu, o którym mowa wyżej lub złożenie dokumentu niezawierającego elementów, o których mowa w pkt. 2 lit. a-d skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Dokument „SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” nie będzie podlegał uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 3. W celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika”, wskazanym w rozdziale XIII SIWZ, wykonawca składa informacje dotyczące doświadczenia kierownika -wg wzoru określonego w dodatku nr 8 do SIWZ ( Wykaz doświadczenia kierownika zespołu). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 5. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach