Przetargi.pl
Usługa przeprowadzenia badania pn. Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901 , fax. 41 3445265
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, fax. 41 3445265
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia badania pn. Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania pn. „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”, współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym wykonanie następujących zadań: a) sporządzenie projektu raportu metodologicznego, b) sporządzenie raportu metodologicznego, c) sporządzenie projektu raportu końcowego, d) sporządzenie raportu końcowego, e) sporządzenie broszury, f) sporządzenie prezentacji multimedialnej. 2. Głównym celem badania jest ocena wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020 , tj.: a) Zasady partnerstwa b) Zasady zrównoważonego rozwoju c) Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami d) Zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 3. Badanie będzie dotyczyć oceny skuteczności, trwałości, użyteczności, trafności i efektywności realizacji polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SIWZ. 2. „Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia”, który będzie stanowić podstawę oceny ofert w oparciu o kryterium II wyboru oferty, zawierający w szczególności następujące elementy: a) opis koncepcji badania – (zawierająca m.in. elementy badawczo-analityczne obejmujące zakres badania), b) metodyka badania (w opisie musi się znaleźć prezentacja metod/technik odpowiadających minimalnym wymaganiom określonym w rozdziale Metodologia badania wskazanych w SOPZ) c) problemy/pytania badawcze – powiązanie pytań z kryteriami ewaluacyjnymi oraz metodami/technikami badawczymi d) opis potencjalnych obszarów ryzyka w procesie realizacji badania i zaproponowanie instrumentów jego minimalizacji, e) harmonogram realizacji badania uwzględniający podział zadań pomiędzy członków zespołu badawczego. Uwaga! Niezłożenie wraz z ofertą dokumentu, o którym mowa wyżej lub złożenie dokumentu niezawierającego elementów, o których mowa w pkt. 2 lit. a-e skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Dokument „SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” nie będzie podlegał uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach