Przetargi.pl
Remont slipu u podstawy falochronu zachodniego w Porcie Ustka

Urząd Morski w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 428 406 , fax. 059 8428406, 8412443
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Morski w Słupsku
  Al. Sienkiewicza 18
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 598 428 406, fax. 059 8428406, 8412443
  REGON: 14502300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umsl.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont slipu u podstawy falochronu zachodniego w Porcie Ustka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zawiera rozdział 2. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont slipu u podstawy falochronu zachodniego w Porcie Ustka”. 2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się wykonanie remontu konstrukcji slipu w zakresie projektu i poniższego szczegółowego opisu. Slip przewidziany jest do użytkowania przez pojazdy o szerokości maksymalnej 2,80m i masie całkowitej 20 ton, a jego wykonanie pozwoli na wodowanie i wyciąganie jednostek pływających w sposób niekolizyjny z nawierzchnią slipu. Remont slipu obejmuje swym zasięgiem jedynie zniszczoną konstrukcję płyt nawierzchni płaszczyzny slipu wraz z wypłukaną podbudową. Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącej, sklawiszowanej nawierzchni, korytowanie części rozmytej i wybrakowanej podbudowy, a następnie wykonanie nowej nawierzchni zaprojektowanej jako płyty żelbetowe podwójnie zbrojone krzyżowo wykonywane na mokro z przerwami dylatacyjnymi wypełnionymi masą trwale plastyczną (zgodnie z projektem). Płyty lane bezpośrednio na zagęszczonej warstwie podbudowy z gruntu mineralnego w postaci żwiru filtracyjnego na zbrojeniu geosyntetycznym ułożonym na dnie wykopu. Wokół nowej podbudowy nawierzchni zaprojektowano odtworzenie narzutu antyerozyjnego z kamienia ułożonego w siatkach antyerozyjnych (szczegóły wskazano w projekcie). Umocnienie to jest niezbędne celem umożliwienia wjazdu przyczep do wodowania jednostek pływających oraz ze względu na obniżenie wielkości erozji wokół budowli. w postaci żwiru filtracyjnego na zbrojeniu geosyntetycznym ułożonym na dnie wykopu. Wokół nowej podbudowy nawierzchni zaprojektowano odtworzenie narzutu antyerozyjnego z kamienia ułożonego w siatkach antyerozyjnych (szczegóły wskazano w projekcie). Umocnienie to jest niezbędne celem umożliwienia wjazdu przyczep do wodowania jednostek pływających oraz ze względu na obniżenie wielkości erozji wokół budowli. Przedmiotowy slip zlokalizowany jest na terenie Portu Ustka, w obrębie ewidencyjnym Ustka 0001 na działce o nr 1560/103 oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych nie objętych ewidencją gruntów. Slip do wodowania małych jednostek pływających zlokalizowany jest u nasady falochronu zachodniego w wewnętrznym akwatorium portowym w sąsiedztwie skarpy do wygaszania falowania wewnętrznego. Ogólny stan falochronu należy ocenić jako dostateczny, a slip znajdujący się przy jego nasadzie wymaga wyrównania płaszczyzny wykonanej z płyt betonowych, które są popękane i sklawiszowane. W projekcie zagospodarowania terenu wskazane są istniejące sieci przyłączy energetycznych oraz sieci przyłączy kanalizacyjnych i sanitarnych, celem zabezpieczenia ich przed możliwymi uszkodzeniami przy przeprowadzeniu zaprojektowanych robót rozbiórkowych i ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Polskimi Normami zawartymi w projekcie, STWiORB i przedmiarze robót oraz obowiązującymi przepisani. Uwaga: Zadanie dotyczy tylko wykonania remontu slipu. Remont drogi ujęty w projekcie nie dotyczy tego zadania. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz pomocniczo w Przedmiarze robót, stanowiących odpowiednio załączniki nr 7, 8 i 9 do SIWZ, z zastrzeżeniem pkt. 2.2. SIWZ. 2.4. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). 2.5. Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłową realizację robót. 2.6. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 2.7. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP w powiązaniu z art. 36 ust. 2 pkt. 8a tejże ustawy, stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 2.7.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z robotami budowlanymi pod nadzorem kierownika budowy lub kierowników robót, w tym w szczególności: a) roboty hydrotechniczne, b) roboty rozbiórkowe, c) roboty ziemne, d) roboty żelbetowe, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”; 2.7.2. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy. 2.8. Opis przedmiotu za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 45244000-9 Wodne roboty budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45244000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Rozdział 14. SIWZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 14.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), 14.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 14.2.1. pieniądzu, 14.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 14.2.3. gwarancjach bankowych, 14.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 14.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 14.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/Gdańsk, nr 38 1010 1140 0179 2313 9120 0000. Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 14.4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą w osobnej kopercie. 14.5. Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 14.6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 14.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14.8. SIWZ. 14.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 14.8. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 14.11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 14.11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 14.11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OFERTA 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 10.2. SIWZ; 6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 9.4. SIWZ, jeżeli dotyczy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach