Przetargi.pl
Wykonanie recenzji dokumentacji przyrodniczej i projektu planu ochrony dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska - II

Urząd Morski w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 428 406 , fax. 059 8428406, 8412443
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Morski w Słupsku
  Al. Sienkiewicza 18
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 598 428 406, fax. 059 8428406, 8412443
  REGON: 14502300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umsl.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie recenzji dokumentacji przyrodniczej i projektu planu ochrony dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska - II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Znajduje się w rozdziale 2 SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie recenzji dokumentacji przyrodniczej i projektu planu ochrony dla morskiego obszaru Natura 2000 „Ławica Słupska” (PLC 990001). Zamówienie stanowi zadanie realizowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0027/17 pn. „Projekt planu ochrony dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska”, wspófinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II, działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podtyp: 2.4.3b: Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych. 2.2. Zamówienie dotyczy wykonania wyżej wymienionej usługi przez recenzenta. 2.3. Poprzez zwrot „plan ochrony” rozumie się projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2018 poz. 1614 z późn. zm.) przygotowanym zgodnie z art. 29 ust. 8 cytowanej ustawy oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401). 2.4. Poprzez zwrot „dokumentacja przyrodnicza” rozumie się dokumentację projektu planu ochrony opracowanej w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, kartograficznych, baz danych w tym cyfrowych warstw informacyjnych, obejmujące dane stanowiące podstawę sformułowania projektu planu ochrony. 2.5. Przez recenzję należy rozumieć merytoryczną ocenę następujących dokumentów, dostarczanych Recenzentowi przez Zamawiającego: a) dokumentacji przyrodniczej dla 1 obszaru Natura 2000, b) projektu planu ochrony dla 1 obszaru Natura 2000. 2.6. Recenzja, o której mowa w pkt 2.5. powinna oceniać spełnienie wymogów merytorycznych i formalnych określonych w SIWZ przez wykonawcę dokumentacji przyrodniczej i projektu planu ochrony, oraz winna odpowiadać na pytanie, czy zawartość obu opracowań może stanowić rzetelną i wystarczającą podstawę do opracowania projektu planu ochrony. Recenzja powinna zawierać informacje: a) o ocenie proponowanej metodyki badań i oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, b) o ocenie proponowanego zakresu merytorycznego standardu GIS, który został wykorzystany w części kartograficznej opracowań dla akwenów morskich, c) o ocenie proponowanej metodyki badań, d) o ocenie harmonizacji proponowanego standardu danych GIS ze „Standardem Danych GIS w Ochronie Przyrody” (zakres merytoryczny, schemat budowy tabel, symbolizacja, etykiety etc.), e) z oceny istniejących informacji o poszczególnych obszarach w zakresie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401 z późn. zm.), f) z oceny charakterystyki hydrologicznej i geomorfologicznej obszarów Natura 2000, g) z oceny wyników inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk i siedlisk gatunków roślin i zwierząt wraz z określeniem ich stanu ochrony, h) z oceny wyników analizy uwarunkowań hydrologicznych dla siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt, i) z oceny dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranych i analizowanych materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów ochrony), j) z oceny zakresu oraz treści merytorycznej tekstów, załączników, w tym map, k) z oceny zastosowanych metod badań terenowych i analiz, w tym metodyk oceny stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt, l) z oceny struktury opracowań, ich zgodności z obowiązującym prawem, komunikatywności przekazu, m) czy opracowania uwzględniają obowiązujące przepisy i uwarunkowania prawne, w szczególności, czy projekt planu ochrony został sporządzony zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2018 poz. 1614 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401 z późn. zm.), n) czy stan ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt uznanych za przedmiot ochrony w poszczególnych obszarach Natura 2000, został określony zgodnie ze skalą określoną w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401, z późn. zm.), z uwzględnieniem metodyki wypracowanej w ramach państwowego monitoringu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, o) czy w sytuacji braku metodyk wypracowanych w ramach państwowego monitoringu siedlisk i gatunków, Wykonawca zaproponował metodykę określenia stanu ochrony siedlisk i gatunków z uwzględnieniem założeń ogólnych monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, czy wypracowana metodyka umożliwia określenie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków na potrzeby raportowania zgodnie z art. 17 Dyrektywy Siedliskowej, p) czy dokumentacja została wykonana w pełnym zakresie, czy poprawnie sformułowano założenia i wskazania względem innych obowiązujących na danym obszarze aktów prawnych, q) czy ustalenia projektu planu ochrony są poprawnie zapisane i realne do wykonania, w szczególności czy precyzyjnie i jasno określone są przedmioty i cele ochrony, czy zasady ochronne nie powielają obowiązujących przepisów prawnych lub czy nie są sprzeczne z obowiązującym prawem, czy ustalenia planu ochrony (tj. zasady ochrony, działania ochronne oraz wskazania do rożnego typu planów i programów) wynikają z przeprowadzonych analiz i czy są logicznie zapisane, r) czy zapisane ustalenia projektu planu ochrony zostały wynegocjowane w procesie konsultacyjnym, czy z projektu planu wynika, które z nich wymagają arbitralnych rozstrzygnięć, czy rodzaje miejsca, terminy i harmonogram oraz sposób realizacji zadań są precyzyjnie i jednoznacznie określone w sposób nie pozwalający na dowolne interpretacje (w tekście i na mapach), czy uwzględniono rozwiązania wariantowe, czy wszystkie działania ochronne są zaadresowane do realizacji do konkretnych podmiotów i czy są zaadresowane zgodnie z przynależną kompetencją, czy określone są przewidywane koszty realizacji działań ochronnych i czy zostały one określone na logicznych i udokumentowanych podstawach, czy założenia monitoringu są poprawne, s) czy informacje w tekście są skorelowane z informacjami przedstawionymi na załącznikach graficznych, zwłaszcza na mapach, czy mapy stanowiące integralną część projektów planów ochrony i dokumentacji przyrodniczych zostały wykonane z zastosowaniem systemu informacji przestrzennej GIS, zgodnie ze „Standardem systemu informacji przestrzennej”, t) czy i w jakim zakresie opracowania przyrodnicze wymagają uzupełnień i zmian, u) o ocenie zaproponowanych przez Wykonawcę projektów planów celów ochrony oraz przypisanych do nich działań ochronnych, v) o analizie zaproponowanych przez Wykonawcę projektów planów działań w zakresie monitoringu stanu ochrony, w) o poprawności sformułowanych założeń i wskazań w projektach planów ochrony względem innych obowiązujących na danym obszarze aktów prawnych, x) o ocenie właściwego doboru literatury oraz umiejętności wykorzystania danych źródłowych. 2.7. Recenzje, o których mowa w pkt 2.5. winny zostać dostarczone Zamawiającemu formie papierowej i elektronicznej na płytach CD/DVD, w sposób następujący: a) 2 egzemplarze recenzji dla dokumentacji przyrodniczej będącej łącznym opracowaniem dla obszaru Natura 2000 „Ławica Słupska” (PLC 990001), b) 2 egzemplarze recenzji dla projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 „Ławica Słupska” (PLC 990001). 2.8. Zamawiający przewiduje możliwość zasięgania opinii i stanowisk Wykonawcy (Recenzenta) w bieżących sprawach dotyczących dokumentacji przyrodniczej i projektu planu ochrony w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich prawidłowej realizacji. 2.9. Usługa Recenzenta będzie polegała również na: a) uczestnictwie w procesie tworzenia dokumentacji przyrodniczej jako obserwator z prawem zabierania głosu, wyrażania opinii, proponowania zmian i innych rozwiązań, wskazywania metod i sposobów rozwiązywania ewentualnych problemów oraz metod i sposobów uzupełniania brakujących informacji, b) udziale w spotkaniach dyskusyjnych – warsztatach, konsultacjach (przewidywana ilość spotkań - 5), c) udziale, jeżeli Zamawiający uzna za konieczne w spotkaniach roboczych z wykonawcami projektu planu ochrony oraz innych spotkaniach i naradach dotyczących realizacji projektu planu ochrony, d) opiniowaniu działań i opracowań na kolejnych etapach tworzenia projektu planu ochrony. 2.10. Wykonane opracowania recenzji należy oznaczać zgodnie z Zasadami promocji i oznakowaniem projektów w Programie, tj. trzema znakami graficznym wraz z logotypami: - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ); - Urzędu Morskiego w Słupsku; - Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2.11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. 2.12. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: Przedmiot główny: 71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego Dodatkowe przedmioty: 90713000-8 Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska 90700000-4 Usługi środowiska naturalnego 90712400-5 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony 2.13. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji zadania z projektu nr POIS.02.04.00-00-0027/17-00 pn. „Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71313000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 10.2. SIWZ; 6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 9.4. SIWZ, jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach