Przetargi.pl
Remont siedmiu lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43100 Tychy, ul. Filaretów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2274091 w. 133 , fax. 322 273 145
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Filaretów 31
  43100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 2274091 w. 133, fax. 322 273 145
  REGON: 27117635800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzbmtychy.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont siedmiu lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów siedmiu lokali mieszkalnych (wolnostany), którymi w imieniu Zamawiającego administruje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoje jednostki organizacyjne: - ROM Nr I z siedzibą w Tychach przy ul. Arkadowej 9c – Zadanie 1, Zadanie 2 - ROM Nr III z siedzibą w Tychach przy ul. Cyganerii 43 – Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 6, - ROM Nr IV z siedzibą w Tychach przy al. Niepodległości 76 – Zadanie 7 Zakres robót obejmuje między innymi: –roboty budowlane: murarskie, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, –roboty budowlane branży instalacyjnej –roboty demontażowe, –roboty elektryczne –wywóz gruzu, –roboty porządkowe oraz wykonanie wszystkich niezbędnych prac, które towarzyszą niniejszemu zamówieniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną; (wraz ze zbiorczym zestawieniem materiałów i sprzętu). 3) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa; 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 5) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5.6 SIWZ (jeżeli dotyczy); 6) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach