Przetargi.pl
Remont ścian bocznych i szczytu szklarni w ZDOO Śrem

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-022 Słupia Wielka, Słupia Wielka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612852307 , fax. 612852307
 • Data zamieszczenia: 2019-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
  Słupia Wielka 1
  63-022 Słupia Wielka, woj. wielkopolskie
  tel. 612852307, fax. 612852307
  REGON: 30163140800101
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupia-wielka.coboru.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ścian bocznych i szczytu szklarni w ZDOO Śrem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania są roboty budowlane polegające na remoncie ścian bocznych i szczytu szklarni w ZDOO w Śremie Wójtostwie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45259000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset zł 00/100) 2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BGK 06 1130 1088 0001 3110 4820 0005 z adnotacją „wadium do przetargu SDOO/DOT/654/2019” 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do 2019-10-07( do terminu składania ofert, godzina 09:00), sposób przekazania: Wadium w innej formie niż pieniężnej wykonawca składa w formie oryginału w kasie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej lub dodatkowej kopercie wraz z ofertą z wyraźnym wskazaniem „WADIUM DO PRZETARGU NR SDOO/DOT/654/2019” 2. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 3. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na wskazany rachunek bankowy 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień 2019-10-07 godzina 09:00. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium nie podlega uzupełnieniu. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 46 ust 4a i ust 5
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem do SIWZ 2) Oświadczenie własne wykonawcy zgodne z załącznikiem do SIWZ 3) Oświadczenie w sprawie RODO zgodne z załącznikiem do SIWZ 4) Oświadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 5) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym 6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego dotyczące oddania niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy) 7) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach