Przetargi.pl
Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i odśnieżania nieruchomości Urzędu Miasta Poznania

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i odśnieżania nieruchomości Urzędu Miasta Poznania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i odśnieżania nieruchomości Urzędu Miasta Poznania a) sprzątanie zewnętrzne, a w przypadku opadów śniegu - odśnieżanie, następujących nieruchomości w Poznaniu: ul. Gronowa 22 a, b, powierzchnia 1 301,00 m2, ul. Libelta 16/20, powierzchnia 1 900,00 m2, ul. 3Maja 46/ pl. Wolności 14, powierzchnia 510,00 m2, ul. Matejki 50, powierzchnia 527,00 m2, ul. Słowackiego 22, powierzchnia 773,00 m2, łącznie powierzchnia: 5 011,00m2. b) szorowanie mechaniczne z użyciem profesjonalnych środków chemicznych podestu przed wejściem do budynku przy ul. Gronowej 22 ab, powierzchnia 129 m2. c) szorowanie mechaniczne z użyciem profesjonalnych środków chemicznych zjazdu dla niepełnosprawnych przed wejściem B do budynku przy ul. Matejki 50, powierzchnia 19 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 100,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę: a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; b) Wypełnione i podpisane załączniki nr 3 i 3a do wzoru umowy; Oraz inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty składane wraz z ofertą: c) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ; d) Wypełnione i podpisane załączniki nr 3 i 5 do SIWZ (jeśli dotyczy) e) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Dodatkowo: Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystej folii. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach