Przetargi.pl
Remont Sali Lustrzanej budynek - Pałac Staszica w Warszawie

Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00330 Warszawa, ul. Nowy Świat
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 265 087 , fax. 228 269 765
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
  ul. Nowy Świat 72
  00330 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 265 087, fax. 228 269 765
  REGON: 32571300127
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.pan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inna jednostka organizacyjna PAN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Sali Lustrzanej budynek - Pałac Staszica w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres robót związanych z przedmiotem zamówienia wejdą następujące elementy: 1) posadzka 2) ściany 3) strop i sztukaterie 4) stolarka drzwiowa 5) elementy drewniane 6) instalacje elektryczne 7) balustrady stalowe 9) grzejniki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu złożenia oferty a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości wynoszącej 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 04 1130 1017 0020 1462 9420 0036, z dopiskiem: WADIUM – Remont Sali Lustrzanej 4. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w formie określonej w ust. 2 lit. b) – e), wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu, a w przypadku wpłaty pieniężnej – kopii dowodu dokonania przelewu. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 6. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać: a) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem c) kwota gwarancji/poręczenia d) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą e) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Dalsze postępowanie dotyczące przechowywania, zwrotu bądź zatrzymania wadium reguluje art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony i podpisany formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach