Przetargi.pl
Remont drogi gminnej w miejscowości Reducin

Gmina Górzno ogłasza przetarg

 • Adres: 08-404 Górzno, Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48256812254 , fax. +48256812257
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Górzno
  Jana Pawła II 10
  08-404 Górzno, woj. mazowieckie
  tel. +48256812254, fax. +48256812257
  REGON: 711582279
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzno.ugm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej w miejscowości Reducin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi gminnej w m. Reducin od km 0+000 do km 0+265. Planuje się wykonanie koryta na całej powierzchni projektowanego odcinka gr. 28 cm, wykonanie warstwy odsączającej gr. 7 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr.15 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 3 cm, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr.8 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 1) ofertę przetargową – Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz kosztorys ofertowy. 2) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, 3) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach