Przetargi.pl
Remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Krzelowie i w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie

Gmina Wińsko ogłasza przetarg

 • Adres: 56-160 Wińsko, Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 898 186, , fax. 713 898 366
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wińsko
  Plac Wolności 2
  56-160 Wińsko, woj. dolnośląskie
  tel. 713 898 186, , fax. 713 898 366
  REGON: 93193496300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.winsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Krzelowie i w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Krzelowie i w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymanych w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017. Głównym celem realizacji zadania jest dostosowanie obiektów do przepisów bezpieczeństwa i poprawa stanu technicznego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały użyte do realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektowi budowlanemu. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz inne dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszelkie informacje, w szczególności dane dotyczące zakresu prac budowlanych oraz opisu stanu istniejącego terenu inwestycji, udostępnione Wykonawcom w ramach SIWZ należy traktować informacyjnie jako materiał pomocniczy. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej terenu, na którym ma zostać wykonany przedmiot zamówienia. Materiały z rozbiórki (przydatne) stanowią własność Zamawiającego; Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych, w tym gruz i zanieczyszczenia stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy. Wykonawca, który będzie powoływał się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wymaga się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji zamówienia żądania od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem uproszczonym – kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej w wersji papierowej oraz elektronicznej (w wersji ATH). Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi na wykonane roboty w wymiarze minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć UPROSZCZONY kosztorys ofertowy w wersji papierowej opracowany przez Wykonawcę w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację oraz oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza, jeśli dokumenty składane są przez pełnomocnika Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach