Przetargi.pl
II Przetarg na Leasing operacyjny z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-370 Boguszów-Gorce, Henryka Sienkiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8449411 w. 33, , fax. 748 449 469
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
  Henryka Sienkiewicza 46
  58-370 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8449411 w. 33, , fax. 748 449 469
  REGON: 88626535200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.boguszow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  II Przetarg na Leasing operacyjny z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowej (rok produkcji 2017) koparko – ładowarki. 2. Oczekiwane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne koparko-ładowarki zostały opisane w Specyfikacji technicznej koparko-ładowarki, stanowiącej Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 3. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: a) umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 36 miesięcy - okres spłaty rat leasingowych. b) raty leasingowe ustalone ze zmiennym oprocentowaniem WIBOR 1M określonym zgodnie z polityką stosowaną przez Leasingodawcę. c) raty leasingowe: 35 równych rat leasingowych, d) opłata wstępna 30% - wartości netto przedmiotu leasingu, e) opłata końcowa 1% - wartości netto przedmiotu leasingu, f) nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów, g) wykup przedmiotu leasingu za opłatę końcową, po zapłacie wszelkich należności wynikających z zawartej umowy leasingu h) waluta leasingu - PLN, i) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu, j) pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy (o ile taki istnieje) oraz postanowienia Kodeksu cywilnego. 4. Zamawiający podpisuje umowę leasingową. W zamówieniu wyłania się Wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za znalezienie Finansującego przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w SIWZ. Podmioty te są solidarnie odpowiedzialne za realizację zamówienia i powinny występować w roli Konsorcjantów, realizujących wspólnie zamówienie (gdzie liderem zazwyczaj jest Finansujący), chyba że Wykonawca jest jednocześnie Finansującym. 5. Jeżeli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia. 6. Jeżeli w opisach występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz oferty 2. formularz cenowy opłat leasingowych 3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej w oparciu o art. 23 ustawy (oferta wspólna), 4. pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z załączonych dokumentów do oferty (jeżeli dotyczy),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach