Przetargi.pl
Przebudowa ścieżki pieszej w Karpaczu (działka nr 265/939, 1121)

Gmina Karpacz ogłasza przetarg

 • Adres: 58540 Karpacz, ul. Konstytucji 3-go Maja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7619150, 7616288, , fax. 757 619 224
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Karpacz
  ul. Konstytucji 3-go Maja 54
  58540 Karpacz, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7619150, 7616288, , fax. 757 619 224
  REGON: 23082155200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.karpacz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ścieżki pieszej w Karpaczu (działka nr 265/939, 1121)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej ścieżki pieszej (szlaku) w Karpaczu. W zakres projektowanych robót budowlanych wchodzi przebudowa istniejącej nawierzchni ścieżki gruntowej, kamiennej na nawierzchnię z kostki kamiennej w obramowaniu z kostki kamiennej rzędowej. Odwodnienie projektowanej nawierzchni zapewnia się powierzchniowo poprzez nadanie jej właściwych spadków poprzecznych i podłużnych odprowadzających wody opadowe i roztopowe z nawierzchni na gruntowe pobocza i tereny leśne. 1.3. OPIS ROBÓT Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać od zarządcy drogi zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, które równoznaczne jest z przekazaniem placu budowy. Roboty przeprowadzić przy częściowym lub całkowitym zamknięciu drogi z umożliwieniem przejazdu i dojścia mieszkańcom i właścicielom posesji. Celem wykonania prac należy wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni gruntowej, kamiennej poprzez wykonanie wyrównania-sprofilowania, usunięcie z terenu projektowanej przebudowy bloków skalnych, kamieni, miejscami korytowanie między istniejącymi głazami. Na wyrównany teren należy rozłożyć warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 20 cm stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchni z kostki kamiennej surowo łupanej na podsypce cementowej (spoiny zalane zaprawą cementową). W ramach wykonanych robót budowlanych zostanie zapewnione właściwe odwodnienie powierzchniowe nowych nawierzchni, odcinkowo zadanie obejmuje wykonanie ścieku z kostki kamiennej prowadzącego wody roztopowe i opadowe na tereny leśne. Roboty prowadzone będą na terenie dwóch działek, działki nr 265/939 należącej do zasobów Nadleśnictwa „Śnieżka” i nr 1121 należącej do zasobów Gminy Karpacz, obręb Karpacz 0003. Przyjęte parametry ścieżki • Szerokość ścieżki 2,00-3,50 m; • Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości 10 cm; • Podbudowa z kruszywa łamanego; • Pochylenie poprzeczne nawierzchni ścieżki jednostronne od 2% do 3%, powinno zapewnić sprawny spływ wód opadowych i roztopowych na pobocze gruntowe oraz istniejące tereny zielone. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić rosnących na terenie drzew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu Zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie określa warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach