Przetargi.pl
Remont pomieszczeń WSKR w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - III etap.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6215000 , fax. 32 6215115
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
  ul. Wita Stwosza 36 36
  40-042 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 6215000, fax. 32 6215115
  REGON: 00017357400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: katowice.kwpsp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Straż Pożarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń WSKR w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - III etap.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń WSKR w budynku Komendy Wojewódzkiej państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wewnętrznych WSKR w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia - załączniku nr 7 do SIWZ. Wskazane jest by Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania prac przed złożeniem oferty. Wizyta na miejscu wykonania prac możliwa będzie po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Uwaga: Koszt oferty należy obliczyć na podstawie zamieszczonych w załącznikach do SIWZ przedmiarów robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452161218
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp. żąda od wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące PLN). Wadium może być wniesione w formie jak określono w art.45. pkt. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego: NBP o/o Katowice, nr: 38 1010 1212 0050 1813 9120 0000, z dopiskiem: wadium dla zamówienia: Remont pomieszczeń WSKR w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - III etap. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w Sekretariacie głównym (pok. nr 1). Dokumenty te muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Krajowi i zagraniczni wykonawcy wnoszą wadium w PLN. Ksero dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.kwpsp.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach