Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w obiektach KG PSP.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-463 Warszawa, Podchorążych
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225233900 , fax. 225 233 332
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
  Podchorążych 38
  00-463 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225233900, fax. 225 233 332
  REGON: 000173404
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kgpsp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w obiektach KG PSP.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w obiektach KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie. Roboty będą realizowane: w budynku nr 3 KG PSP zlokalizowanym na działce nr 6/10 obręb 5-06-16 w dzielnicy Warszawa Śródmieście przy ul. Podchorążych 38 oraz w budynku nr 4 KG PSP zlokalizowanym na działce nr 6/8 obręb 5-06-16 w dzielnicy Warszawa Śródmieście przy ul. Podchorążych 38. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w dokumentacji projektowej tj. załączniku nr 11 do SIWZ/ nr 2 do Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach