Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w budynku nr 6 w KNW przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 313 015 , fax. 261 313 304
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
  ul. Kwiatkowskiego 15
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 313 015, fax. 261 313 304
  REGON: 28138539600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.21wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w budynku nr 6 w KNW przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE: Remont pomieszczeń w budynku nr 6 w KNW przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu Charakterystyka obiektu: Budynek położony na terenie zamkniętym kompleksu nieruchomości wojskowych przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 15 w Elblągu, którego układ urbanistyczny jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków m. Elbląg jako „Zespół Koszar dla batalionu saperów przed 1937r.”. Usytuowany jest wzdłuż wewnętrznej drogi komunikacji samochodowej. Budynek nr 6 został wybudowany w 1936 roku, od tego czasu część jego elementów poddawana była remontom i konserwacji. Jest to obiekt wolnostojący, murowany, trzy-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, dwu-klatkowy. Dach czterospadowy o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej ze słupami i murłatami opartymi na monolitycznej żelbetowej ramie nad poddaszem użytkowym, pokryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym na deskowaniu pełnym. Elewacja tynk mineralny nakrapiany, malowany, dołem cokół z cegły ceramicznej licowanej. Budynek wyposażony w instalację wod-kan, c.w.u., z.w.u., c.o., elektryczną i odgromową. Budynek podczas wykonywania robót będzie użytkowany. Dane liczbowe budynku: - Długość budynku: - 62,20 m - Szerokość budynku: - 16,72 m - Wysokość budynku: - 18,54 m - Powierzchnia zabudowy: - 1 039,98 m² - Kąt nachylenia połaci dachu: - 38º Zakres robót: 1. Roboty budowlane - pomieszczenia w lewym i prawym szczycie poddasza użytkowego - Naprawa żelbetowej ramy wydzielającej pomieszczenia poddasza po stronie lewej - reprofilacja betonu przy zastosowaniu wybranej technologii. - Wymiana tynków nakrapianych na tynki gładkie, zeskrobanie starej farby, gruntowanie i wykonanie gładzi gipsowych. - Wymiana podkładów cementowych pod posadzki, warstwy wyrównawcze i wygładzające. - Wykucie z muru stolarki drzwiowej stalowej i drewnianej. - Montaż drzwi pełnych, stalowych o zwiększonej odporności na włamanie klasy RC 3 wg PN-EN 1627, wyposażonych w blokady przeciwwyważeniowe, dwa certyfikowane zamki klasy 3 wg PN-EN 12209, samozamykacz od strony wewnętrznej, od strony zewnętrznej miejsce do plombowania, kolor szary. Kotwienie drzwi zgodnie z instrukcją producenta. - Poszerzenie otworów drzwiowych i montaż drzwi drewnianych o zwiększonej odporności na włamanie RC2. - Wykonanie i montaż krat okiennych otwieranych z siatką ochronną. - Wymiana naświetli drewnianych na naświetla z PCV z jedną ramą uchylną. - Oklejenie szyb w stolarce okiennej zewnętrznej folią pochłaniającą promienie UV. - Montaż podokienników wewnętrznych z PCV. - Posadzki z wykładzin PCV dwukolorowych, w części po lewej stronie wykładzina wywinięta na ściany. - Wykonanie powłok malarskich zmywalnych w części po lewej stronie zastosować farby dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia. - Wywiezienie i utylizacja gruzu 2. Roboty elektryczne - Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej 230V z oprawami na przewodach typu YDYp 3*1,5 mm² wraz z osprzętem instalacyjnym. - Wymiana instalacji gniazd wtykowych 230V przewodami typu YDYp i 2,5mm² wraz z osprzętem instalacyjnym. - Badania odbiorcze instalacji elektrycznej oraz sporządzenie rysunków powykonawczych wykonanych robót. - Wymiana rozdzielnicy p/t wraz z osprzętem. Minimalny wymagany termin gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Szcegółowy zakres zamówienia zgodnie z załącznikami nr 1 i 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości – 5400,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach