Przetargi.pl
Remont budynku nr 2 w KNW przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 313 015 , fax. 261 313 304
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
  ul. Kwiatkowskiego 15
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 313 015, fax. 261 313 304
  REGON: 28138539600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.21wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku nr 2 w KNW przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 2 w KNW przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie. Charakterystyka obiektu: Budynek koszarowy położony na terenie zamkniętym kompleksu wojskowego, którego układ urbanistyczny jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Usytuowany jest wzdłuż wewnętrznej drogi komunikacji samochodowej. Budynek nr 2 został wybudowany w 1935 roku, od tego czasu część jego elementów poddawana była remontom i konserwacji. Jest to obiekt wolnostojący, murowany, trzy-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, jedno-klatkowy z dodatkowym wejściem od szczytu budynku do piwnic. Dach czterospadowy o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej ze słupami i murłatami opartymi na monolitycznej żelbetowej ramie nad poddaszem użytkowym, pokryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym na deskowaniu pełnym. Elewacja tynk mineralny cylkinowany, dołem cokół do wysokości 1,30m z cegły ceramicznej licowanej. Budynek wyposażony w instalację wod-kan, c.w.u., z.w.u., c.o., elektryczną i odgromową. Budynek podczas wykonywania robót nie będzie użytkowany. Dane liczbowe budynku: - Długość budynku: - 53,24 m - Szerokość budynku: - 16,70 m - Wysokość budynku: - 17,25 m - Powierzchnia zabudowy: - 889,10 m² - Kubatura zewnętrzna: - 13 990 m³ - Kąt nachylenia połaci dachu: - 38º Zakres robót: 1. Roboty budowlane - Naprawa pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w obrębie pasa nadrynnowego i lukarn z wymianą deskowania i łacenia. - Wymiana instalacji odprowadzającej wody opadowe z dachu z blachy ocynkowanej na system z blachy tytanowo-cynkowej. Sprawdzenie drożności i udrożnienie instalacji podziemnej. - Naprawa ciągu schodowego i pochylni, zejścia zewnętrznego do piwnicy wraz z murem osłonowym z cegły ceramicznej klinkierowej. - Wymiana pozostałej do wymiany stolarki okiennej znajdującej się na parterze, I, II piętrze, poddaszu, piwnicy, klatce schodowej i pomieszczeniach sanitarnych. - Regulacja, konserwacja uszczelek, okuć i mechanizmów uchylno-rozwiernych w istniejącej stolarce okiennej z PCV. - Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, oraz ścianek z drzwiami oddzielających kondygnację od klatki schodowej(EI-30). - Rozebranie istniejących posadzek z deszczułek parkietowych, białych podłóg, wykładzin PCW z usunięciem zasypek izolacyjnych. - Wykonanie izolacji pod posadzkowych, podkładów, warstw wyrównawczych oraz posadzek z wykładzin obiektowych PCW dwu-kolorowych oraz paneli podłogowych AC6 - Wymiana okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych z wykonaniem izolacji w pomieszczeniach sanitarnych. - Montaż ścianek systemowych kabin WC i natryskowych z płyty HPL 10mm(kolor beżowy lub szary) na anodowanych profilach aluminiowych w miejsce dotychczasowych murowanych obłożonych płytkami ceramicznymi. - Przecieranie tynków wewnętrznych z odgrzybieniem murów zewnętrznych w pomieszczeniach piwnicznych. - Przygotowanie powierzchni do malowania, wykonanie gładzi gipsowych w pomieszczeniach według przedmiaru, oraz wykonanie powłok malarskich farbami emulsyjnymi i ftalowymi. - Wykonanie okładzin schodów z płytek ceramicznych antypoślizgowych. - Naprawa okładzin lastrykowych schodów i spoczników klatki schodowej. - Uzupełnienie okładzin podłogowych z płytek terakotowych ryflowanych w ciągach komunikacyjnych parteru, I i II piętra. - Wywiezienie i utylizacja gruzu 2. Roboty sanitarne - Demontaż urządzeń sanitarnych i armatury - Montaż urządzeń sanitarnych i armatury - Demontaż starej instalacji wody zimnej i ciepłej(odcinki w „rękawach” - Montaż nowej instalacji wody zimnej i wody ciepłej wraz z cyrkulacją - Wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne z głowicą termostatyczną ( poddasze) - Wymiana zaworów powrotnych prostych ( poddasze) - Dodatkowe mocowania grzejników żeliwnych ( poddasze ) - Wymiana zaworów przed pionowych c.o. w piwnicach - Montaż zaworów przed pionowych odcinających kulowych, dławicowych na zasileniu c.o. - Montaż zaworów przed pionowych regulacyjnych, powrotnych c.o. - Demontaż instalacji c. o. ( przesył - para, powrót, kondens) - Malowanie instalacji c.o.- przesył, powrót, inst. pozioma - Rozbiórka izolacji termicznej rur z waty szklanej w gipsie - Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.o. o przekroju rur od DN 15 do DN 65 - Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji o przekroju rur DN 25 – 32,-DN 50mm 3. Roboty elektryczne - Częściowa wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej 230V z oprawami na przewodach typu YDYp 3*1,5 mm² wraz z osprzętem instalacyjnym. - Częściowa wymiana instalacji gniazd wtykowych 230V przewodami typu YDYp i 2,5mm² wraz z osprzętem instalacyjnym. - Badania odbiorcze instalacji elektrycznej oraz sporządzenie rysunków powykonawczych wykonanych robót. Minimalny wymagany termin gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości – 27800,00PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach