Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Farna 5 - 7 w Chorzowie

Miasto Chorzów Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2411261 do 9 w 446 , fax. 032 2413388
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Chorzów Wydział Inwestycji Komunalnych i Remontów
  Rynek 1 1
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 032 2411261 do 9 w 446, fax. 032 2413388
  REGON: 59291427149000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: e-mail:inwestycje@chorzow.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Farna 5 - 7 w Chorzowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Roboty demontażowe 2.roboty budowlane: tynkowanie, malowanie, posadzki PCV, ścianki działowe z płyt GK, okna PCV, drzwi wewnętrzne, posadzki i ściany z płytek, dostawa i montaż ścianek LTT, 3.wymiana instalacji co, wod - kan 4.wymiana instalacji elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chorzow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach