Przetargi.pl
Zakup usług pozostałych - Realizacja projektu poziomej osnowy geodezyjnej II i III klasy dla miasta Mysłowice

Gmina Miasto Mysłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 3171195 , fax. (032) 2234075
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Mysłowice
  ul. Powstańców 1 1
  41-400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. (032) 3171195, fax. (032) 2234075
  REGON: 00051581000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usług pozostałych - Realizacja projektu poziomej osnowy geodezyjnej II i III klasy dla miasta Mysłowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1) realizacja projektu szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy dla miasta Mysłowice: - ilość istniejących punktów osnowy poziomej: II klasa - 65 punktów, III klasa - 625 punktów, - ilość punktów podlegających nowej stabilizacji: II klasa - 10 punktów, III klasa - ok. 200 punktów, - projektowana ilość punktów osnowy poziomej: 900 punktów; 1.2) import punktów osnowy wraz z atrybutami do programu GEO_INFO V oraz szkiców przeglądowych osnowy i opisów topograficznych (kart informacyjnych). 2. Przedmiot zamówienia określono szczegółowo w zał. nr 6 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713550001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Mysłowice Bank Pekao S.A., nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055. Wadium musi znajdować się na koncie zamawiającego w terminie określonym uPzp, przy czym wykonawca poprzez załączenie do składanej oferty dowodu wpłaty wykazuje zamawiającemu, że wpłacenie nastąpiło w czasie niezbędnym do spełnienia wcześniej określonego wymogu. 4. Oryginał wadium, wniesionego w formie niepieniężnej łącznie z pisemną dyspozycją wykonawcy o wyłączeniu tegoż dokumentu z oferty po zaistnieniu podstaw do zwrotu wadium, należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu winno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia wypłaty kwoty wadium na każde żądanie zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu zachowuje ważność przez cały okres jego przechowywania na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi być ważne co najmniej od dnia, w którym przypada termin składania ofert, do dnia, w którym upływa termin związania ofertą (jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to do pierwszego dnia następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy). 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. 8. Zwrot wadium następuje według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.myslowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach