Przetargi.pl
„Remont pomieszczeń szkolnych i korytarzy w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy”.

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina ogłasza przetarg

 • Adres: 85-080 Bydgoszcz, ul. Andrzeja Szwalbego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 322 97 18, 321 97 97 , fax. 52 321 97 94
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina
  ul. Andrzeja Szwalbego 1
  85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 322 97 18, 321 97 97, fax. 52 321 97 94
  REGON: 27662400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont pomieszczeń szkolnych i korytarzy w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych w ramach zadania pn. „Remont pomieszczeń szkolnych i korytarzy w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy”. Przedsięwzięcie będące przedmiotem zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie nowych posadzek lub odnowienie już istniejących w salach lekcyjnych, biurach, korytarzach, ciągach komunikacyjnych i innych pomieszczaniach szkolnych parter, I piętro, II piętro III piętro. 2) Wymianę stolarki drzwiowej na parterze, I i II piętrze budynku. 3) Odnowienie ścian korytarzy parteru, I i II piętra. 4) Adaptację pomieszczeń magazynowych na pokój nauczycielski i zmianę przeznaczenia istniejącego pokoju nauczycielskiego na salę lekcyjną i gabinet lekarski. 5) Remont Sali Pamięci. 6) Remont biblioteki szkolnej i stołówki. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w załączniku Nr 14 do SIWZ. Nie przewiduje się ingerencji w strukturę konstrukcyjną budynku ani jego architekturę zewnętrzną. 2. Wszystkie powyższe elementy należy wykonać w ilościach i technologii zgodnych z opisem, rysunkami, projektem aranżacji i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik Nr 14 i 15 do SIWZ. Określone w dokumentacji typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w sposób gwarantujący niezakłóconą ciągłość pracy szkoły muzycznej. Należy uwzględnić możliwość pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w elementach dokumentacji, która stanowi załącznik 14 do SIWZ. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odstąpienia od realizacji umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich prac zgodnie z opisem, rysunkami, projektem aranżacji, SST, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie określonym w § 4 SIWZ. 7. Celem ułatwienia przygotowania oferty przetargowej Zamawiający (tylko pomocniczo) jako załącznik 13 do SIWZ załącza przedmiar robót, który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Pragniemy zwrócić uwagę, że dokument ten ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ. 8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności, związane z realizacją Zamówienia, wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób związanych z wykonaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych, natomiast nie dotyczy między innymi osób kierujących robotami budowlanymi, dostawców materiałów budowlanych itp. 9. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w ust. 8 będą na czas wykonywania przez nich robót, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 10. W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności przy realizacji. W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 11. Z uwagi na fakt, że umowa na wykonanie zamówienia będzie miała charakter umowy ryczałtowej, Zamawiający zaleca, aby w celu właściwego przygotowania oferty, Wykonawca dokonał wizji lokalnej w budynku szkoły. Wizji takiej można dokonać w godzinach urzędowania placówki, określonych w § 1 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni, jako część swojej oferty wadium w wysokości 10 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek kompetencji lub uprawnień Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - dokument zapłaty-wniesienia wadium -oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, oświadczenie wymagane jest dla kompletności dokumentów - druk oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach