Przetargi.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic i utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Brodnicy

Gmina Miasta Brodnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, ul. Kamionka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 930 300 , fax. 564 982 626
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Brodnicy
  ul. Kamionka 23
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 930 300, fax. 564 982 626
  REGON: 87111837100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.brodnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic i utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Brodnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic i utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Brodnicy. 2. Zakres zadania obejmuje: Zadanie nr I: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Brodnicy Zakres zadania: Lp. Zakres prac 1 Remont cząstkowy masą asfaltową gr. 4 cm z obcięciem krawędzi oraz oblaniem - dodatek za każdy następny cm/grubości 2 Remont cząstkowy masą asfaltową gr. 4 cm bez obcięcia krawędzi oraz oblaniem - dodatek za każdy następny cm/grubości 3 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami grub. do 1,5 cm 4 Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami do 4 cm – recykler - dodatek za każdy następny cm/grubości 5 Remont cząstkowy masą na zimno do 4 cm - dodatek za każdy następny cm/grubości a) zadanie 1 do 5 - oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami; b) zadanie 1 - cięcie piłą mechaniczną nawierzchni po uprzednio wyznaczonej krawędzi; dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu; wbudowanie (z zachowaniem istniejącej niwelety nawierzchni) mieszanki mineralno - asfaltowej z jej zagęszczeniem za pomocą walca; posmarowanie asfaltem powierzchni złącza roboczego. c) zadanie 2 jak zadanie 1 lecz bez cięcia piłą mechaniczna nawierzchni i posmarowania asfaltem powierzchni złącza roboczego; d) zadanie 3 i 4 - wykonanie remontu poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami wykonanych przy pomocy remontera; e) zadanie 5 - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni poprzez wbudowanie w wybój mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno w okresie gdy nie pracują otaczarki i niemożliwe jest wykonanie remontu masami na gorąco; oczyszczenie remontowanej nawierzchni z zanieczyszczeń, osuszenie i wygrzanie remontowanego miejsca, wbudowanie mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno z jej zagęszczeniem płytą wibracyjną z zachowaniem istniejącej niwelety nawierzchni. Zadanie nr II: Profilowanie i bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Brodnicy Zakres zadania: Lp. Zakres prac 1. Profilowanie dróg gruntowych równiarką samobieżną 2. Nawiezienie i wyrównanie nawierzchni z mechanicznym rozplantowaniem, - gruby żwir, tłuczeń kamienny - kamień z recyklingu (odpadowy), - kliniec kamienny 1) Profilowanie - równanie nawierzchni równiarką samobieżną z nadaniem daszkowego przekroju drogi przy pochyleniach poprzecznych 2 : 5%, na łukach spadek jednostronny do wewnątrz łuku, w miarę możliwości utrzymywać spadek podłużny umożliwiający swobodny odpływ wód powierzchniowych, w miejscach największych zagłębień o ile to możliwe wykonywać i utrzymywać w należytym stanie odpływy wód. W trakcie wykonywania w/w czynności w razie odkrycia dużego kamienia usunąć go o ile to możliwe poza drogę tak aby nie stwarzał zagrożenia w ruchu, powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego. 2) Nawiezienie materiału kamiennego wyszczególnionego w pkt 2 w tabeli wykonywać zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego tj. w miejsca tworzenia się największych zastoin wodnych, występowania wiosennych przełomów w miejscach narażonych na rozmycia przez spływającą wodę lub inne wskazane i uzgodnione z Zamawiającym. Wyżej opisane roboty w pkt 2.1 i 2.2 odbywać się będą w granicach administracyjnych miasta na drogach o nawierzchni gruntowej. Do wszystkich zadań: zadania nr I, zadania nr II - posprzątanie terenu wokół wykonywanych prac. Wymagane jest, aby wykonawca rozpoczął wykonywanie zgłoszonej roboty nie później niż 48 godzin od zgłoszenia. W przypadkach szczególnych termin ten nie może być dłuższy niż 6 godzin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach