Przetargi.pl
Remont pomieszczeń świetlicy w celu przystosowania do wymagań klubu seniora

Gmina Gorzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 44-350 Gorzyce, Kościelna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4513056, , fax. 32 4513056 w.22
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzyce
  Kościelna 15
  44-350 Gorzyce, woj. śląskie
  tel. 32 4513056, , fax. 32 4513056 w.22
  REGON: 27625872400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń świetlicy w celu przystosowania do wymagań klubu seniora
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie poniższych robót remontowych. Z względu na brak dostosowania łazienek dla osób niepełnosprawnych oraz zły stan techniczny przewiduje się kapitalny remont łazienek zgodnie z opisem na rysunkach szczegółowych. We wszystkich pomieszczeniach przewiduje się podwójne malowanie ścian oraz sufitów. W miejscach występowania spękań lub innego rodzaju zniszczeń przewiduje się wymianę posadzek- płytki gres Wymianę podłóg przewiduje się w wszystkich pomieszczeniach oprócz Sali ćwiczeń. Z względu potrzebę wydzielenia szatni oraz zamkniętego magazynu w kuchni wykonuje się wydzielenie pomieszczeń za pomocą płyt g-k. Przewiduje się wymianę oświetlenia na LED, wymianę grzejników znajdujących się w złym stanie technicznym oraz wymianę wentylatorów ściennych na nowe. Dodatkowo przewiduje się wykonanie wymiany instalacji elektrycznej wraz z montażem gniazd i okablowania wraz z wykuciem i zatynkowaniem bruzd- 10 szt. W Sali spotkań przewiduje się wymianę okna oraz rolety prowadzącej do kuchni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz oferty wg zał. Nr 1, 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. Nr 2, 4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg Zał. nr 3, 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed ustaloną datą podpisania umowy, ma obowiązek: 1) przedłożyć kosztorys ofertowy, 2) wskazać osobę(by), która będzie podpisywać umowę oraz przedłożyć dokument uprawniający osobę(by) wskazaną do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów (jeżeli dotyczy), 3) przedłożyć umowę regulującą wzajemną współpracę, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), 4) dostarczyć kopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, 5) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach