Przetargi.pl
„Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności ruchowej sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Kościelec ”

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 42-242 Rędziny, ul. Wolności
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 279 014 , fax. 343 279 085
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Wolności 87
  42-242 Rędziny, woj. śląskie
  tel. 343 279 014, fax. 343 279 085
  REGON: 15139816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.redziny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności ruchowej sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Kościelec ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ogólnodostępnej strefy aktywności ruchowej sportowo- rekreacyjnej (OSA) w miejscowości Kościelec w gminie Rędziny. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie zadań : • dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej ; • dostawa i montaż elementów placu zabaw; • dostawa i montaż urządzeń strefy relaksu; • dostawa i montaż innych elementów tzw. małej architektury
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, bez uprzedniego wezwania przez zamawiającego, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z zał. nr 8. 2. podpisany formularz ofertowy - zał. nr 1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach