Przetargi.pl
Remont: pomieszczeń piwnicznych i klatki schodowej w budynku nr 2, pomieszczeń biura przepustek w budynku nr 12 oraz wymiana bramy wjazdowej w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 147
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 378 13 19 , fax. 52 378 13 13
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 378 13 19, fax. 52 378 13 13
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont: pomieszczeń piwnicznych i klatki schodowej w budynku nr 2, pomieszczeń biura przepustek w budynku nr 12 oraz wymiana bramy wjazdowej w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont: pomieszczeń piwnicznych i klatki schodowej w budynku nr 2, pomieszczeń biura przepustek w budynku nr 12 oraz wymiana bramy wjazdowej w kompleksie wojskowy przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy . (Roboty ogólnobudowlane , instalacje elektryczne i sanitarne). Roboty ogólnobudowlane obejmują między innymi : - wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych, - zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i płytek terakota, - odbicie tynków, wykucie otworów w ściankach, - zmycie ścian, zeskrobanie starej farby, - uzupełnienie ścianek z cegły, wykonanie przesklepień nadproży nad otworami, zabudowa pionu z płyt GK na stelażu stalowym, uzupełnienie tynków, gładź gipsowa na ścianach i sufitach , - hydroizolacja ścian , ułożenie glazury na klej na ścianach, - wylanie podkładu betonowego pod płytki gres, - obsadzenie ościeżnic stalowych, drewnianych oraz skrzydeł drzwiowych Wewnątrzlokalowych (wiśnia np. Porta decor), - gruntowanie, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, olejnymi, - wykonanie tynku cienkowarstwowego strukturalnego na ścianach (np. ATLAS CERMIT SN-30), - montaż sufitu podwieszonego, - malowanie instalacji c.o. i grzejników, - demontaż istniejącej balustrady na klatkach schodowych , montaż spełniającej przepisy bhp z rur KO, - demontaż i montaż nowej bramy wjazdowej , - osadzenie specjalistycznej wewnętrznej stolarki okiennej - 2 szt. (wzmocnione : klasa kuloodporności FB-4, szyba BR-4 z naklejoną folią tzw. szkło fenickie) oraz ślusarki drzwiowej specjalistycznej - 2 szt. (drzwi kl. V oraz o wzmocnionej konstrukcji na włamanie), - utylizacja odpadów i gruzu. Roboty elektryczne obejmują : - roboty w zakresie wymiany części okablowania i osprzętu (przewody, lampy, wyłączniki, gniazdka), - wymianę tablicy rozdzielczej wraz z osprzętem, - wykonanie prób i badań pomiarowych. Roboty instalacyjne obejmują : - wymianę wyeksploatowanych (zużytych) rurociągów i osprzętu instalacji wodnokanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, Główny przedmiot zamówienia CPV - 45400000 - 1 (rob. wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych) Dodatkowe przedmioty zamówienia CPV - 45330000 - 9 (rob. instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne) CPV - 45310000 - 3 (rob. instalacyjne elektryczne) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Nr 1 - Budynek nr 2 - przedmiar - roboty elektryczne (piwnica), Nr 2 - Budynek nr 2 - przedmiar - roboty instalacyjne, Nr 3 - Budynek nr 2 - przedmiar - piwnica i klatka schodowa, Nr 4 - Budynek nr 12 - przedmiar - roboty elektryczne, Nr 5 - Budynek nr 12 - przedmiar - roboty ogólnobudowlane, Nr 6 - Rysunek okna, Nr 7 - Rysunek bramy, Nr 8 - Specyfikacja techniczna - budynek nr 2 - roboty elektryczne, Nr 9 - Specyfikacja techniczna - budynek nr 2 - roboty instalacyjne, Nr 10 - Specyfikacja techniczna - budynek nr 12 - roboty elektryczne, Nr 11 - Specyfikacja techniczna - budynek nr 2, 12 - roboty ogólnobudowlane, Nr 20 - Projekt umowy. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu i jego następcom prawnym gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy - w stosunku do robót stanowiących przedmiot umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru. 2. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawców w miejscach objętych przedmiotem zamówienia - w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania pracowników ochrony budynku Zamawiającego o nieprawidłowościach i okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektu, uszkodzenie mienia, groźbę awarii itp. oraz usunięcia tych nieprawidłowości. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia. Roboty zamienne (rozwiązania zamienne), o których mowa powyżej, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli: 1) ich realizacja nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia, a roboty nie będą robotami dodatkowymi w rozumieniu przepisów Ustawy, 2) możliwość wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, 3) wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują obniżenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tych materiałów lub urządzeń i będą korzystne dla Zamawiającego, np. w przypadku zaistnienia okoliczności: a) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) powodujących poprawienie parametrów technicznych; c) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Ww. zmiany będą musiały być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, a zmiany wymienione w pkt 2 i 3 dodatkowo uzgodnione z projektantem. 5. Zastosowane w toku robót materiały i urządzenia (wyroby budowlane) powinny posiadać dokumenty potwierdzające wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po zakończeniu robót Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą przedstawi Zamawiającemu zestawienie wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie ich do obrotu. 6. Warunki obmiaru, wykonania i odbioru robót - powinny być zgodne z wymogami ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami i opisem technologicznym przedstawionym w poszczególnych kodach pozycji przedmiaru zgodnie z założeniami do Katalogów Norm Rzeczowych, a także postanowieniami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej element szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 7. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Kolorystyka, typ, gatunek stosowanych materiałów będą podlegały każdorazowemu uzgodnieniu z Zamawiającym. 8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących elementów budynku, w tym infrastruktury technicznej, w szczególności okablowania strukturalnego. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych elementów i infrastruktury wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy lub odtworzenia. 9. W przypadku wystąpienia rozbieżności co do zakresu przedmiotu zamówienia pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót w pierwszej kolejności zastosowanie mają zapisy projektu budowlanego. Konieczność wykonania robót wynikających z projektu budowlanego, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót lub zostały ujęte w mniejszym zakresie nie będą zmianą przedmiotu umowy i nie stanowią również zamówień dodatkowych w rozumieniu Ustawy. Wykonanie i rozliczenie takich robót odbędzie się wg reguł przewidzianych w umowie z zachowaniem jednak zasady nie wykroczenia poza przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego - 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy - NBP OO BYDGOSZCZ 61 1010 1078 0106 2113 9120 0000 z dopiskiem wadium na: Remont: pomieszczeń piwnicznych i klatki schodowej w budynku nr 2, pomieszczeń biura przepustek w budynku nr 12 oraz wymiana bramy wjazdowej w kompleksie wojskowy przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy sprawa nr 57/ZP/Rb/INFR/2013. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału do głównego księgowego Zamawiającego w bud. nr 108 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 14:00), a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 8. Wykonawca, którego oferta przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za odrzuconą. 9. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zmawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, w okolicznościach o których mowa w części VIII SIWZ w pkt. 10 ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.11wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach