Przetargi.pl
Remont dróg leśnych wewnętrznych przy leśniczówkach Chojnaty i Grodzyna w celu poprawy warunków funkcjonowania istniejących dróg

Nadleśnictwo Cierpiszewo z siiedzibą w Cierpicach ogłasza przetarg

 • Adres: 87-165 Cierpice, ul. Sosnowa 42
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6744430, 6744437, 6744432 , fax. 056 6744431
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Cierpiszewo z siiedzibą w Cierpicach
  ul. Sosnowa 42 42
  87-165 Cierpice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6744430, 6744437, 6744432, fax. 056 6744431
  REGON: 87021880528001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.torun.lasy.gov.pl/web/cierpiszewo
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg leśnych wewnętrznych przy leśniczówkach Chojnaty i Grodzyna w celu poprawy warunków funkcjonowania istniejących dróg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składają się następujące roboty budowlane, których opisy zawarte są w załączniku nr 1 siwz: Remont dróg leśnych wewnętrznych przy leśniczówkach Chojnaty i Grodzyna w celu poprawy warunków funkcjonowania istniejących dróg, w tym: -Remont drogi leśnej wewnętrznej przy leśniczówce Grodzyna w celu poprawy warunków funkcjonowania istniejącej drogi; -Remont drogi leśnej wewnętrznej przy leśniczówce Chojnaty w celu poprawy warunków funkcjonowania istniejącej drogi;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla zamówienia w wysokości: 2.200,00 zł, słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100, 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PKO BP SA 52 1020 5011 0000 9102 0230 3063 z adnotacją wadium - Remont dróg leśnych wewnętrznych przy leśniczówkach Chojnaty i Grodzyna w celu poprawy warunków funkcjonowania istniejących dróg, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późniejszymi zmianami) w terminie składania ofert (patrz pkt 5.), 4. Sposób przekazania wadium w formie innej niż pieniądz: oryginał wraz z ofertą 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 2013.10.24 r., do godz. 9:45. 6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 7. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_cierpiszewo

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach