Przetargi.pl
Zakup generatorów tlenu wraz z oprzyrządowaniem na Stację Uzdatniania Wody w Gniewkowie

Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniwekowo" sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 88-140 Gniewkowo, ul. Kilińskiego 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 3558451
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniwekowo" sp. z o.o.
  ul. Kilińskiego 9 9
  88-140 Gniewkowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 3558451
  REGON: 34034868800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup generatorów tlenu wraz z oprzyrządowaniem na Stację Uzdatniania Wody w Gniewkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zakup generatorów tlenu wraz z oprzyrządowaniem na Stację Uzdatniania Wody w Gniewkowie obejmuje: 1)generator tlenu o wydajności 30l/min dla I stopnia uzdatniania, 2)generator tlenu o wydajności 10l/min dla II stopnia uzdatniania. 2. Parametry techniczne: 1)koncentracja tlenu nie mniej niż 90%, 2)jakość tlenu zgodna z PN- EN 12876:2009, 3)całkowita moc generatorów nie większa niż 3,0 kW, 4)sprężarka bezolejowa o wydajności 400l/min, 5)wprowadzenie tlenu będzie odbywać się poprzez mieszacz wodno-tlenowy, pozwalający na uzyskanie ciśnienia na wylocie nie większego niż 3,0 bar, 6)filtry powietrza zasysanego, 7)filtry powietrza sprężonego, 8)osuszacz ziębniczy, 9)sterowanie mikroskopowe podawania tlenu, 10)sterowanie dozowania tlenu z czujnikiem tlenu w wodzie przynajmniej na II stopniu uzdatniania. 3. Dostawa wraz z rozruchem i szkoleniem pracowników. 4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji na wezwanie do 72 godzin. 5. Gwarancja na generatory 36 miesięcy. 6. W celu zapoznania się z technologią na Stacji Uzdatniania Wody i dobrania odpowiednich generatorów i oprzyrządowania zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej. Wizja lokalna będzie przeprowadzona w dniach 16-17.10.2013r. w godz. od 900-1300. 7. Sposób płatności: Leasing operacyjny zostanie udzielony na następujących warunkach: 1)waluta: PLN, 2)okres finansowania 36 miesięcy (pierwsza rata 10% + 35 równych rat), 3)opłata manipulacyjna: 0%, 4)koszty opłat i ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający, 5)Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela we własnym zakresie lub przyjęcie oferty pakietu ubezpieczeniowego od Wykonawcy, 6)koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający, 7)koszt wykupu - 1%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 310000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pk-gniewkowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach