Przetargi.pl
Remont pomieszczeń oraz sieci teleinformatycznej w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile wraz z dostawą i montażem urządzeń klimatyzacyjnych oraz dostawą i montażem platformy dla osób z niepełnosprawnościami

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-713 Poznań, Al. Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618541300 , fax. +48618541204
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618541300, fax. +48618541204
  REGON: 00051433100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń oraz sieci teleinformatycznej w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile wraz z dostawą i montażem urządzeń klimatyzacyjnych oraz dostawą i montażem platformy dla osób z niepełnosprawnościami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń oraz sieci teleinformatycznej w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile wraz z dostawą i montażem urządzeń klimatyzacyjnych oraz dostawą i montażem platformy dla osób z niepełnosprawnościami. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich realizacji został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Prace nie ujęte w przedmiarach, ale konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w zaoferowanej cenie zamówienia. 4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wzory materiałów w szczególności: płytek, farb, oklein meblowych, armatury sanitarnej, osprzętu elektrycznego, lamp, wykładzin, wyposażenia łazienek. 5. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wyniesie w niezbędnym zakresie wyposażenie z remontowanych pomieszczeń, zabezpieczy je folią ochronną i po zakończeniu prac wniesie w/w wyposażenie do dotychczasowych lokalizacji. 6. Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym, w związku z czym Wykonawca powinien zapewnić bezpieczne dojścia do pomieszczeń biurowych. Zamawiający wymaga, aby prace związane z robotami demontażowymi oraz prace uciążliwe wykonywane były po godzinach pracy Urzędu, tj. po godz. 15:30 oraz w soboty. Zamawiający umożliwi Wykonawcy realizację prac do godziny 20:00 w dni robocze oraz w soboty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania codziennej czystości i porządku po zakończeniu prac. 7. Zamawiający wymaga, aby wyremontowane pomieszczenia zostały oddane Zamawiającemu po uprzednim posprzątaniu, obejmującym między innymi obustronne mycie okien, ram, parapetów, drzwi. 8. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Małgorzatą Graff tel. 67 21-18-966. 9. Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na wykonane prace oraz na użyte podczas realizacji prac materiały na okres min. 36 miesięcy, liczonej od dnia podpisania (bez uwag) końcowego protokołu odbioru robót. 10. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia materiały muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą. 11. We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów, należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. 12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego materiały itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji prac zastosuje materiały wskazane w ofercie. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie wykonywanych prac i/lub w związku z tymi pracami. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń z winy Wykonawcy, jest on zobowiązany do poinformowania Zamawiającego i naprawienia szkody na własny koszt i na własną odpowiedzialność. 14. Wymagany zakres robót Wykonawca winien zrealizować z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej. 15. Na bieżąco, w trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć i zutylizować gruz, materiały z demontażu, śmieci i inne materiały pozostałe po przeprowadzonych robotach 16. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować listę pracowników na bieżąco, w przypadku jakichkolwiek zmian w zatrudnieniu. 17. W terminie 2 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram realizacji prac. 18. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące prace budowlane i montażowe były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę; 2) w przypadku zatrudniania na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia nowej osoby/nowych osób wykonującej/ych czynności określone w ppkt 1, zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia i trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania ww. umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę/podwykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca/podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 14 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy) na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę; 3) w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia (dotyczy osób już zatrudnionych na postawie umowy o pracę przez Wykonawcę/podwykonawcę) oraz w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę, lub innych dokumentów dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ppkt 1. Oświadczenie lub kopia umowy o pracę, lub inne dokumenty powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie lub dokument, datę złożenia oświadczenia lub dokumentu, informację, że wskazane w ppkt 1 czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z podaniem liczby, datę zawarcia umowy o pracę, imion i nazwisk tych osób, zakres obowiązków pracowników, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia lub dokumentu w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy/podwykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast Wykonawca/podwykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia; 5) w przypadku wykonywania czynności określonych w ppkt 1 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę; 6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu oświadczenia lub kopii umowy o pracę, lub innych dokumentów, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w ppkt 3; 7) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentacji zatrudnienia, o której mowa w ppkt 4 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w ppkt 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), kosztorysy ofertowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach