Przetargi.pl
Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim

Gmina Chrzypsko Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2951011 w. 26, 23 , fax. 61 2951011
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chrzypsko Wielkie
  ul. Główna 15 15
  64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2951011 w. 26, 23, fax. 61 2951011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzypsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zadanie polega na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim. 2.Zestawienie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim objętych robotami remontowymi: a. Sekretariat Urzędu Gminy o wym. 3,20 x 4,30 m b. WC wraz z aneksem kuchennym o wym. 4,17 x 3,34m c. Pokój nr 11 Urzędu Gminy o wym. 1,95 x 2,15m d. Pokój nr 12 Urzędu Gminy o wym. 4,20 x 2,15m e. Pokój nr 13 Urzędu Gminy o wym. 4,20 x 2,00m f. Korytarze Urzędu Gminy- zakres częściowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chrzypsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach