Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki 57
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8964800; 8694801 , fax. 61 8694809
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  ul. Matejki 57 57
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8964800; 8694801, fax. 61 8694809
  REGON: 30253813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Przez majątek Zamawiającego rozumie się nieruchomości oraz części składowe nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność Zamawiającego, a także będące w posiadaniu Zamawiającego na podstawie umowy dzierżawy oraz ruchomości stanowiące własność Zamawiającego - szczegółowy wykaz składników majątku Zamawiającego podlegający ubezpieczeniu został określony w załącznikach nr 1;2;3 do II części SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, obejmujące: 1) zakres ryzyk podstawowych, a mianowicie: a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, b) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, c) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, d) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, e) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 2) zakres ryzyk dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, w ramach ceny oferty, na warunkach określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) w jednej z form określonych w art. 45 ust.6 ustawy. 2. Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na konto Zamawiającego ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511 z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zkzl.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach