Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku, środków kontrastowych, szwów chirurgicznych i środków dezynfekcyjnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Sukiennicza 13
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2927103 , fax. 061 2927102
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Sukiennicza 13 13
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2927103, fax. 061 2927102
  REGON: 00055382200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku, środków kontrastowych, szwów chirurgicznych i środków dezynfekcyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy (w miarę zgłaszanych potrzeb) sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku, środków kontrastowych, szwów chirurgicznych i środków dezynfekcyjnych Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 2. Ilości oraz asortyment przedmiotu zamówienia został określony szczegółowo w załączniku nr: 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F do niniejszej specyfikacji. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zachowaniem asortymentu w poszczególnych częściach. 4. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia w dniu dostawy charakteryzował się nie krótszą niż 6 miesięczną datą przydatności do użytku. 5. Wykonawca przystępujący do Pakietu nr 2 musi wykazać się aktualną na dzień składania ofert koncesją na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. 6. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679). Wykonawca przystępujący do Pakietu nr 1, 4, 5, 6 do oferty dołącza dokumenty potwierdzające, że oferowany asortyment posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz deklaracje CE. 7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przystępujący do Pakietu nr 3, 5 do oferty załączył karty katalogowe oferowanego asortymentu w języku polskim a w pakiecie nr 5 do oferty należy dołączyć również karty charakterystyki produktu 8. Każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie przez Wykonawcę na podstawie odrębnych zapotrzebowań składanych telefonicznie lub faksem przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 14.30 z terminem realizacji maksymalnie do 2 dni od daty złożenia zamówienia 9. Zamówienia na CITO będą realizowane przez wykonawcę w terminie 24 godzin liczonych od daty złożenia zapotrzebowania. 10. Przedmiot zamówienia zostanie przez wykonawcę opakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport. Koszty opakowania i transportu ponosi wykonawca. 11. W przypadku trwałego wycofania przedmiotu zamówienia z rynku przez Producenta, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego pisemnego powiadomienia oraz udokumentowania tego faktu Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany będzie w takim przypadku do przedstawienia Zamawiającemu właściwego zamiennika za produkt, którego produkcja została zakończona a po akceptacji przez Zamawiającego, do dostarczenia zamiennika w cenach nie wyższych niż przedstawione w ofercie. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych czy też znaków towarowych, rozwiązań technicznych i technologicznych, zamawiający informuje, że wskazania takie mają wyłącznie charakter przykładowy wskazujący wyłącznie parametry użytkowe i techniczne, które są istotne dla Zamawiającego. W związku z powyższym w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna ofertę, w której zaproponowano przedmiot zamówienia o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca w takim przypadku obowiązany jest przedstawić w ofercie wykaz rozwiązań równoważnych, pozycję, której rozwiązanie równoważne dotyczy oraz szczegółowy opis rozwiązania równoważnego. Celem Zamawiającego jest jedynie pozyskanie w jak najniższych kosztach łącznych przedmiotu zamówienia najwyższej jakości i funkcjonalności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szamotuly.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach