Przetargi.pl
Remont północnej elewacji zabytkowego spichlerza „Oliwski” wraz z remontem części pomieszczeń w budynku biurowym, stanowiącym spichlerze „Mała i Duża Dąbrowa” przy ul. Ołowianka 9 -13 w Gdańsku

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-751 Gdańsk, Ołowianka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48583018611, , fax. +48583018453
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
  Ołowianka 9-13
  80-751 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48583018611, , fax. +48583018453
  REGON: 00063507500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nmm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont północnej elewacji zabytkowego spichlerza „Oliwski” wraz z remontem części pomieszczeń w budynku biurowym, stanowiącym spichlerze „Mała i Duża Dąbrowa” przy ul. Ołowianka 9 -13 w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont północnej elewacji zabytkowego spichlerza „Oliwski” wraz z remontem części pomieszczeń w budynku biurowym, stanowiącym spichlerze „Mała i Duża Dąbrowa” przy ul. Ołowianka 9 -13 w Gdańsku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10 000,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci: - Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. - Oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 6. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): • nazwę i adres Zamawiającego, • oznaczenie (numer i część) i nazwa postępowania, • termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego: Narodowe Muzeum Morskiego w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsku w Banku Gospodarstwa Krajowego nr: 31 1130 1121 0006 5623 9920 0006 W tytule przelewu należy podać: „Wadium - ZP/27-11/PN/2020” 8. Wykonawca jest zobowiązany podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny Zamówienia. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.10. oraz treści art. 46 ust. 4 a Ustawy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie Zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.9., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po stronie, nie złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejsza. - Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - załącznik nr 8 do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach