Przetargi.pl
Wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach w rejonie od Bazy Rybackiej do kanału zrzutowego, gm. Kosakowo”

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Żeromskiego 69
  81-198 Kosakowo, woj. pomorskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kosakowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach w rejonie od Bazy Rybackiej do kanału zrzutowego, gm. Kosakowo”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Koncepcyjnego (PK) na bazie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej (KUA) zagospodarowania terenu przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach opracowanej przez arch. Damiana Czaplińskiego (Załącznik nr 1 do OPZ), a następnie po uwzględnieniu uwag Zamawiającego i zatwierdzeniu tak uzupełnionego PK - opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego), wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganymi przepisami szczegółowymi, we wszystkich niezbędnych branżach na: - budowę budynku wielofunkcyjnego - budowę budynku hangaru łodziowego - budowę budynku sauny - budowę budynku toalet publicznych, - zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - powiązaniem z istniejącym zagospodarowaniem terenu w postaci Skansenu, slipu, budynku mieszkalnego, wyprowadzenia ścieżki rowerowej i pieszej ze Skansenu na teren rezerwatu itd. Całość zamierzenia inwestycyjnego tworzy zespół budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną oraz komunikacyjną i w przeważającej części usytuowanych na terenie Przystani Morskiej w Mechelinkach oraz przyległym terenie przy kolektorze zrzutowym ścieków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca (każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia – Załącznik nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach