Przetargi.pl
Remont pokrycia dachu budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14

Gmina Głubczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14/16
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4853021 w. 230 , fax. 077 4852416
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głubczyce
  ul. Niepodległości 14/16 14/16
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 077 4853021 w. 230, fax. 077 4852416
  REGON: 53141287500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glubczyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachu budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14. Zakres zadania obejmuje: - przygotowanie terenu pod budowę, - rozbiórka pokrycia z gontów papowych - pierwsza warstwa, - rozbiórka pokrycia z papy - następna warstwa, - rozebranie elementów więźby dachowej - deskowanie na styku przyjęto 30 %, - rozebranie rynien z blachy nadających się do użytku, - wymiana haków rynnowych, - deskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyconej, - obróbki pasy nadrynnowe, obróbki kominów, - warstwa izolacyjna z włókniny systemowej - pokrycie dachu blachą z tytancynku o gr. 0,60 mm, kolor patyna, - montaż rynien z rozbiórki, - demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych i montaż nowych, - montaż ław kominiarskich, - montaż kabla grzejnego do rynien ze sterownikiem, - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe ustala się w wysokości 7.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.glubczyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach