Przetargi.pl
Remont pokrycia dachowego papowego z wymianą dachówki ceramicznej na mansardzie wraz z robotami towarzyszącymi na budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Palmowej 7 w Policach, administrowanym przez ZGKiM w Policach.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Bankowa 18
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4311350 , fax. 091 3175037
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Bankowa 18 18
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4311350, fax. 091 3175037
  REGON: 81054370729113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgkim.police.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachowego papowego z wymianą dachówki ceramicznej na mansardzie wraz z robotami towarzyszącymi na budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Palmowej 7 w Policach, administrowanym przez ZGKiM w Policach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont pokrycia dachowego papowego z wymianą dachówki ceramicznej na mansardzie wraz z robotami towarzyszącymi na budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Palmowej 7 w Policach, administrowanym przez ZGKiM w Policach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac - zgodnie z przedmiarami robót, stanowiącymi załączniki nr 3 do siwz oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dialogu technicznego. 8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wymaganego wadium: 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł, 00/100). 2. Wadium może być wnoszone: - w pieniądzu (wpłacone jedynie przelewem na rachunek bankowy ZGKiM Police), - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto nr 22 1020 4795 0000 9002 0009 0506. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca winien przedstawić dowód, iż przelew został dokonany w w/w terminie. 4. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu powinno być w oryginale zamieszczone w ofercie. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. 7. Dyspozycje w zakresie wypłat wadium dla wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, zamawiający przekaże do kasy w ciągu 2 dni roboczych. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, wymaganych w zał. nr 1 do SIWZ lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zgkim.police.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach