Przetargi.pl
Dowóz wraz z opieką uczniów do szkół na terenie Gminy Marianowo w roku szkolnym 2013-2014, 2014-2015

Gmina Marianowo ogłasza przetarg

 • Adres: 73-121 Marianowo, Mieszka I 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 561 38 66 , fax. 091 561 38 66
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Marianowo
  Mieszka I 1 1
  73-121 Marianowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 561 38 66, fax. 091 561 38 66
  REGON: 85422265780000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz wraz z opieką uczniów do szkół na terenie Gminy Marianowo w roku szkolnym 2013-2014, 2014-2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu wraz z opieką uczniów do szkół na terenie Gminy Marianowo w roku szkolnym 2013-2014, 2014-2015. Zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 4. Przewidywana ilość zakupionych biletów miesięcznych - 267 w dwie strony. Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcje realizacji zamówienia. Przybliżona odległość z miejsca zamieszkania uczniów do szkół oraz liczbę uczniów z poszczególnych miejscowości określa załącznik nr 5. Wymagana ilość posiadanych autobusów - 4 szt. Autobusy muszą posiadać minimum 45 miejsc siedzących. Obowiązek zapewnienia opieki nad uczniami w czasie przejazdu do szkół i do miejsca zamieszkania spoczywa na Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.marianowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach