Przetargi.pl
„Remont piętra i zakup wyposażenia budynku oświaty w Janowicach Poduszowskich w celu utworzenia Klubu „SENIOR +””

Gmina Gnojno ogłasza przetarg

 • Adres: 28-114 Gnojno, Gnojno
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413532038 , fax. 413532038
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gnojno
  Gnojno 145
  28-114 Gnojno, woj. świętokrzyskie
  tel. 413532038, fax. 413532038
  REGON: 29101006200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminy.com.pl/gnojno/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont piętra i zakup wyposażenia budynku oświaty w Janowicach Poduszowskich w celu utworzenia Klubu „SENIOR +””
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont piętra i zakup wyposażenia budynku oświaty w Janowicach Poduszowskich w celu utworzenia Klubu „SENIOR +”” Zakres przedmiotu zamówienia będzie obejmował: - remont ścian, sufitów i podłóg, - roboty w zakresie stolarki drzwiowej (wewnętrznej), - roboty elektryczne, - roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, - roboty w zakresie wykonania kompletnej wentylacji mechanicznej dla 6 pomieszczeń piętra, - zakup wraz z dostawą schodołazu o udzwigu min 39 kg prędkość podróżowania 3-6 m/min zasilanie 24 DC, - zakup i montaż wyposażenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ – przedmiar robót oraz załączbnik nr 11 Wykaz wyposażenia. Roboty budowlane w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinny być wykonane zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Przedmiot zamówienia winien być opisany zgodnie z art. 30 Ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia winien uwzględniać zapisy art. 29 ust 5 Ustawy Pzp tj. „W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników” Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni (robotnicy budowlani) bezpośrednio wykonujący prace fizyczne w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji przetargowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań, określone zostały we wzorze umowy załącznik nr 10 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.800,00 zł. słownie: cztery tysiące osiemset zł 00/100
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), dowód wniesienia wadium, kosztorys ofertowy, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa do oferty zobowiązanie podmiotu na załączniku nr 5 do siwz. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert) składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia na załączniku nr 4 do siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach