Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3907, km 0+000 do km 0+115

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-415 Kunów, ul. Warszawska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2611356, 2613174, 2611358 , fax. 041 2611356, 2613174, 2611358
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
  ul. Warszawska
  27-415 Kunów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2611356, 2613174, 2611358, fax. 041 2611356, 2613174, 2611358
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kunow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3907, km 0+000 do km 0+115
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3907, km 0+000 do km 0+115” 3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej Kunów ul. Małachowska na działce nr ewid. 3907 o następujących podstawowych parametrach: - długość odcinka drogi objętej przebudową - 115 m - szerokość jezdni odcinka - 5,0m będzie pełnić funkcję ciągu pieszo-jezdnego Przebudowa drogi: - wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, - wykonanie nowej galanterii drogowej, - wykonanie nowego oznakowania pionowego, - poprawa odwodnienia poprzez przełożenie istniejących wpustów ulicznych, - wykonanie nowej nawierzchni zjazdów, - zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej rurami osłonowymi dwudzielnymi, zgodnie z wymogami Gestorów sieci. 3.3. Przedmiar stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 9 do SIWZ). 3.4. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać zadanie opisane w dokumentacji technicznej, przedmiarze oraz w SIWZ. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (uproszczony opis techniczny, przedmiar robót oraz SIWZ) należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Sposób ustalenia rozbieżności w dokumentacji określony zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3.5. Realizacja czynności związanych z gwarantowaną jakością wykonanych robót będzie realizowana niezwłocznie na żądanie Zamawiającego niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady fizycznej w wykonanych robotach, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany do ewentualnego uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych. Koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą w okresie gwarancji ponosić będzie Wykonawca. 3.6. Wykonawca winien zapoznać się ze SIWZ; placem przeszłej budowy (zalecane), dokumentacją techniczną oraz przedmiarem robót, tak aby złożona oferta dotyczyła wszystkich możliwych robót w sposób gwarantujący prawidłowe i kompletne wykonanie zamówienia. 3.7. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, nadmienia się, że wszystkie użyte w projekcie technicznym, przedmiarze robót nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta, dostawcy lub produktu, dopuszcza możliwość składania „produktów” równoważnych, o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu (nie gorszych). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp ma obowiązek wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.8. Sposób wykonania zamówienia: roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. 2)Oświadczenia, o których mowa w pkt 9.2 (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ) 3)Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a do SIWZ) 4)Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 5)Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach