Przetargi.pl
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019/2020 do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.

Miasto i Gmina Morawica ogłasza przetarg

 • Adres: 26-026 Morawica, Spacerowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 114 691, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Morawica
  Spacerowa 7
  26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 114 691, , fax. -
  REGON: 291010352
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019/2020 do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje usługi w zakresie: przewóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w okresie od 02.09.2019 r. do 31.08.2020 r. organizowany przez Miasto i Gminę Morawica. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych będzie organizowany przez Miasto i Gminę Morawica w okresie od 02.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Szczegółowy opis warunków świadczenia usług zawiera pkt. 4 SIWZ. Zamawiający wymaga aby wykonawca zadeklarował w ofercie czas podstawienia pojazdu zastępczego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ .Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił przewóz zastępczy przy użyciu własnych lub innych środków transportu. Podstawienie pojazdu zastępczego musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 40 min od terminu objętego harmonogramem przewozu lub wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego kontynuowanie przewozu. Oferowany przez Wykonawcę czas zapewnienia przewozu zastępczego Wykonawca wskazuje w ofercie. Wskazanie w ofercie terminu dłuższego niż 40 min będzie stanowiło podstawę odrzucenia oferty Wykonawcy jako sprzecznej z SIWZ. Przewóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Morawica do placówek szkolno – wychowawczych znajdujących się na terenie Miasta Kielce w dni nauki szkolnej w okresie od 02.09.2019 r. do 31.08.2020 r. wg poniższego rozkładu: 1. Radomice, ul. Prosta 108 Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna w Kielcach ul. Szkolna 29 Przywóz i odwóz 2. Radomice, ul. Główna 106 Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna w Kielcach ul. Szkolna 29 Przywóz i odwóz 3. Morawica ul. Polna 3 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach ul. Jagiellońska 30 Przywóz i odwóz 4. Kawczyn ul. Kielecka 17 Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna w Kielcach, ul. Szkolna 29 Przywóz i odwóz 5. Dębska Wola 138A Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, w Kielcach, ul. Jagiellońska 30 Przywóz 6. Łabędziów, ul. Dwór 7 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30 Przywóz i odwóz 7. Nida 18, Ośrodek – Rehabilitacyjno - Edukacyjno –Wychowawczy, w Kielcach ul. Chęcińska 23 Przywóz i odwóz 8. Brzeziny, ul. Chęcińska 430 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30 Odwóz 9. Brzeziny, ul. Dolomitowa 116 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kielcach ul. Kryształowa 6 Przywóz i odwóz 10. Dyminy ul. Granice 52, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 3 w Kielcach ul. Szkolna 29 Przywóz i odwóz Podany wyżej rozkład może ulec zmianie. Faktyczna liczba kursów i przebieg tras będą uzależnione od uczęszczania uczniów do szkół oraz od organizacji roku szkolnego. Świadczenie usług powinno być realizowane jednym pojazdem specjalnym dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem (opiekuna zapewnia Miasto i Gmina Morawica), z liczbą co najmniej 15 miejsc oraz posiadającym 2 miejsca dla wózków inwalidzkich. Pojazd powinien być wyposażony w windę. Winda ma posiadać aktualny przegląd zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, czyli do dnia 26.08.2019 roku. Rozliczenie nastąpi w okresach miesięcznych kalendarzowych wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w okresie jednego miesiąca kalendarzowego przy zastosowaniu stawki za 1 km wskazanej w ofercie. Uczęszczanie dzieci do szkół zostanie potwierdzone przez przedstawicieli placówek edukacyjno – wychowawczych, a przebieg tras i liczba kilometrów będzie potwierdzona przez opiekuna dowozu dzieci. Planowana liczba kilometrów ok. 43.200 km w okresie obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100). Termin wniesienia wadium: do 20.08.2019 r. do godz. 1000. Wykonawca, który składa ofertę na poszczególne części wnosi wadium w wysokości przewidzianej dla tej części. Każdy wykonawca posiada swobodny wybór sposobu wniesienia wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - Pieniądzu, - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - Gwarancjach bankowych, - Gwarancjach ubezpieczeniowych, - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z trybem określonym w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Kielcach oddział w Morawicy Nr 70 8493 0004 0070 0200 0185 0029 Z dopiskiem: „Wadium w przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkl. 2019/2020 do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych”. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę przelewu wpłaty wadium. Wadium składane w innej formie niż pieniądz, winno być złożone wyłącznie w formie oryginału, do depozytu w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pok. nr 1, do oferty należy dołączyć potwierdzenie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna wykonawców którzy : a/ posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie przewozu osób, tj. : - posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na terenie świadczenia usług.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP), samodzielnie (bez odrębnego wezwania) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP) –wg załącznika nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, winien złożyć: a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 8 do SIWZ, b) w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu Zamówienia. Zamawiający żąda od wykonawcy przedłożenia w odniesieniu do podmiotów z zasobów których korzysta: a/ zaświadczenia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, b/ zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d/ oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje je się dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach