Przetargi.pl
Remont ośrodka szkolenia psów wartowniczych przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie (K-1039)

Jednostka Wojskowa Nr 2063 ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Stefana Banacha
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 824 121 , fax. 261 824 108
 • Data zamieszczenia: 2020-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 2063
  Stefana Banacha 2
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 824 121, fax. 261 824 108
  REGON: 01021033300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozdgw.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ośrodka szkolenia psów wartowniczych przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie (K-1039)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Remont ośrodka szkolenia psów wartowniczych przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie (K-1039) (kod CPV: 45000000-7, 45111100-9, 45111220-6, 45320000-6, 45432100-5, 45442100-8, 45410000-4, 45432210-9, 45260000-7). 2. Przedmiot wyszczególniono w „Przedmiarze robót” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach