Przetargi.pl
Budowa ul. Pszczyńskiej na odcinku ul Łodygowa – ul. Lewinowska na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie” – drogi publicznej klasy dojazdowej i związanych z nią obiektów budowlanych i urządzeń technicznych na podstawie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budowy w/w ulicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Pszczyńskiej od ulicy Łodygowej do ulicy Lewinowskiej”.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek ogłasza przetarg

 • Adres: 00-983 Warszawa, Ludwika Kondratowicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4438701, 22 4438696, , fax. 22 325 54 68
 • Data zamieszczenia: 2020-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
  Ludwika Kondratowicza 20
  00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4438701, 22 4438696, , fax. 22 325 54 68
  REGON: 15259663001150
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.targowek.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Pszczyńskiej na odcinku ul Łodygowa – ul. Lewinowska na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie” – drogi publicznej klasy dojazdowej i związanych z nią obiektów budowlanych i urządzeń technicznych na podstawie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budowy w/w ulicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Pszczyńskiej od ulicy Łodygowej do ulicy Lewinowskiej”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ul. Pszczyńskiej na odcinku ul Łodygowa – ul. Lewinowska na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie” – drogi publicznej klasy dojazdowej i związanych z nią obiektów budowlanych i urządzeń technicznych na podstawie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budowy w/w ulicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Pszczyńskiej od ulicy Łodygowej do ulicy Lewinowskiej”, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie w sprawie zamówienia. Wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga wykonania robót budowlanych tj.: 1)roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 2)roboty w zakresie stabilizacji gruntu; 3) roboty w zakresie odwadniania gruntu (w wykopie); 4) roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków; 5)roboty w zakresie budowy dróg publicznych; 6) roboty w zakresie regulacji ruchu; 7) malowanie nawierzchni (dróg); 8)instalowanie znaków drogowych; 9)instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę (tzn. siłami własnymi Wykonawcy) części przedmiotu zamówienia wymagającej wykonania robót budowlanych określonych pkt 5 z wyłączeniem robót w zakresie układania warstw (wiążącej i ścieralnej) nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca przez okres wykonywania przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem na terenie budowy robót budowlanych określonych w ust. 8, z wyłączeniem osób kierujących budową (kierownika budowy) i robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności (kierownika robót). Powyższy warunek zostanie spełniony przez zatrudnienie nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub podwykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to bezpośrednie wykonywanie na terenie budowy robót budowlanych określonych w ust. 8 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30 tys. PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych polskich). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: 1) dowód wniesienia wadium, 2) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy PZP. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy załączyć odpowiednie dokumenty. 3) oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji zamówienia lub informację o samodzielnym wykonaniu zamówienia, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 9 do SIWZ, 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Uwaga: Informację o podmiotach i zdolnościach lub sytuacji, na których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2. 5) wykaz budów lub przebudów dróg kołowych kierowanych przez osobę, której Wykonawca powierzy obowiązki kierownika budowy przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat: a) budowy lub przebudowy drogi w zakresie podania rodzaju przedsięwzięcia budowlanego (budowa lub przebudowa), rodzaju drogi, miejsca jej położenia oraz roku jej odebrania przez zleceniodawcę i udostępnienia do użytkowania uczestnikom ruchu drogowego, b) pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie potwierdzenia kierowania (przez co rozumie się wykonywanie obowiązków kierownika budowy zgodnie z przepisami PB) budową lub przebudową drogi i podania nazwy podmiotu powierzającego osobie obowiązki kierownika budowy; składany w celu oceny oferty w zakresie kryterium doświadczenia kierownika budowy, o którym w Dziale XIII ust. 1 pkt. 3, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ. 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył ofertę, wraz z oświadczeniem należy przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach