Przetargi.pl
Remont Ośrodka Opiekuńczo -Rehabilitacyjnego - I etap

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Jana Kilińskiego 25 A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 74-63-400 , fax. 076 74-63-401
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Jana Kilińskiego 25 A 25 A
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 076 74-63-400, fax. 076 74-63-401
  REGON: 00404128900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.lubin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Ośrodka Opiekuńczo -Rehabilitacyjnego - I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń na I piętrze (zadanie I, IV i V) oraz niektórych pomieszczeń na parterze (zadanie III i VII) w Ośrodku Opiekuńczo- Rehabilitacyjnym przy ul. Jastrzębiej 1 w Lubinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokosci 10.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy,którzy: - spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, m.in.: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na mocy przepisów art. 24 ust 1 i 2 ustawy, - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W zakresie tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy: - wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. o wartości każdej roboty nie mniej niż 100.000 zł brutto i wykonanie remontów w branży budowlanej, - dysponowali doświadczonymi pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia a w przypadku kierownika budowy posiadającym wymagane uprawnienia wynikające z przepisów prawa budowlanego i zgodne z zakresem przedmiotu robót.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (na formularzu wg załączonego wzoru nr 2 do SIWZ); 2) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy i o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (na formularzu wg załączonego wzoru nr 3 do SIWZ); 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej-wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a je?eli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (na formularzu wg załączonego wzoru nr 4 do SIWZ) 7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zawierający informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia a tak?e w przypadku kierownika budowy - posiadanych uprawnień budowlanych do kierowania budową z zakresu przedmiotu robót wraz z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę samorządu zawodowego potwierdzającym przynaleźność do tej izby (na formularzu wg załączonego wzoru nr 5 do SIWZ); 8) kalkulacja ryczałtu (na formularzu wg załączonego wzoru nr 6 do SIWZ) 9) zaakceptowany wzór umowy (na formularzu wg załączonego wzoru nr 7 do SIWZ); 10) ewentualne pełnomocnictwa udzielone przez Wykonawcę. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 1) wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, cel działania, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców), 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, 3) wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum), 5) wypełniając formularz ofertowy, jak równie? inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np. (nazwa i adres wykonawcy) należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum, 6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum lub spółka cywilna) składają dokumenty i oświadczenia, z których treści wynikać będzie ?e razem (łącznie) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.lubin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach