Przetargi.pl
Remont holi wraz z korytarzami Ratusza w Lubawce - aranżacja wnętrz Etap II

Gmina Lubawka ogłasza przetarg

 • Adres: 58-420 Lubawka, Pl. Wolności 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-75 7411588 w. 22 , fax. 0-75 7411262
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubawka
  Pl. Wolności 1 1
  58-420 Lubawka, woj. dolnośląskie
  tel. 0-75 7411588 w. 22, fax. 0-75 7411262
  REGON: 23082133900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubawka.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont holi wraz z korytarzami Ratusza w Lubawce - aranżacja wnętrz Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt obejmuje aranżację pomieszczeń holu na parterze oraz pomieszczeń biura rady i WC. W zakres planowanego remontu ww elementów budynku Ratusza wchodzi wymiana posadzek, malowanie, wymiana oświetlenia oraz wymiana stolarki drzwiowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 6.100,00 zł, najpóźniej do dnia 05 październik 2009r. do godz. 10.00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: - złożą oświadczenia o spełnieniu warunków wskazanych w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, - spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków na podstawie: -aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, -aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłaceniem podatku i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, -dokumentu stwierdzającego, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami w obiektach zabytkowych, -wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat (o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia) potwierdzone referencjami.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lubawka.nowoczesnagmina.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach