Przetargi.pl
dostawa materiałów medycznych niesterylnych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Gen. Józefa Bema 5-6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8401715 , fax. 076 8401716
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie
  ul. Gen. Józefa Bema 5-6 5-6
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8401715, fax. 076 8401716
  REGON: 00030873200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozlubin.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa materiałów medycznych niesterylnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych niesterylnych wg 5 części zgodnie z opisem specyfikacji ilościowo-asortymentowej tj. Załącznikiem Nr 3 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331416006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.1 - 4 ustawy Pzp, tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i w celu potwierdzenia przedstawią Zamawiającemu: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia przedstawią Zamawiającemu : - oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do oferty. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. przedstawią oświadczenie, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z treścią Załącznikiem Nr 4 do oferty. d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w tym celu przedstawią Zamawiającemu : - oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do oferty oraz złożą wymagane w pkt. 6 siwz oświadczenia i dokumenty Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. 2. Zasady oceny spełnienia warunków w przypadku złożenia oferty wspólnej. a) Warunki opisane w pkt. 1a i 1d winien spełnić każdy z podmiotów osobno. b) Warunki opisane w pkt. 1b i 1c mogą spełniać Wykonawcy występujący wspólnie. 3. Oferty składane przez Wykonawców występujących wspólnie. a) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie. c) Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. d) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę i odpowiedzialność tych Wykonawców. 4. Dokumentowanie spełnienia warunków przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.a i 1.d, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4a. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5.Dokumenty wymagane przez Zamawiającego i dołączone do Formularza oferty mogą być a) przedstawione w formie oryginału, b) przedstawione w formie kopii potwierdzonej Za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby. Zamawiający zaleca aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć : a) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Załącznik Nr 1 do oferty, b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy - Załącznik Nr 2 do oferty. c) wypełniony Formularz cenowy - Załącznik Nr 3 do oferty ( specyfikacja ilościowo - asortymentowa ). d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, e) oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - Załącznik Nr 4 do oferty f) pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę - tylko w przypadku podpisania jej przez osobę nie uprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień KRS lub ewidencji działalności gospodarczej. g) dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie - tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. 2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie : a) oświadczenie o dopuszczeniu przedmiotu zamówienia do stosowania i obrotu, zgodne z Załącznikiem Nr 5 do oferty. b) dla każdej oferowanej pozycji stronę katalogową lub inny dokument, który potwierdzi wymagany przez Zamawiającego opis. Na stronach tych należy zaznaczyć numer zadania i pozycję oferowanego materiału. Zamawiający po terminie składania ofert zastrzega sobie ponadto możliwość żądania próbek.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zozlubin.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach