Przetargi.pl
Remont oraz przebudowa wraz z termomodernizacją budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym oraz kotłowni wraz z usunięciem kolizji z napowietrzną linią energetyczną nN

Gmina Milicz ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713804357 , fax. 713841119
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Milicz
  ul. Trzebnicka 2
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 713804357, fax. 713841119
  REGON: 931934710
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.milicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont oraz przebudowa wraz z termomodernizacją budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym oraz kotłowni wraz z usunięciem kolizji z napowietrzną linią energetyczną nN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. INWESTYCJA: Remont oraz przebudowa wraz z termomodernizacją budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym oraz kotłowni wraz z usunięciem kolizji z napowietrzną linią energetyczną nN. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycję w infrastrukturę społeczną. LOKALIZACJA INWESTYCJI: Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Krotoszyńskiej w Miliczu na działce nr 7 AM-3 w obrębie ewidencyjnym Milicz, jednostka ewidencyjna Milicz – miasto. Zakres rzeczowy zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont i przebudowa wraz z termomodernizacją wielorodzinnego budynku parterowego z przeznaczeniem socjalnym przy ul. Krotoszyńskiej w Miliczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kotłowni wraz z usunięciem kolizji z napowietrzną linią energetyczną nN. OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJI OBJĘTEGO ZAMÓWIENIEM PUBLICZNYM: Inwestycja polegać będzie na remoncie i przebudowie wraz z termomodernizacją istniejącego jednokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową kotłowni. W budynku zaprojektowano 18 mieszkań socjalnych. Bryła budynku na rzucie w kształcie prostokąta z elewacją frontową od strony wschodniej. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką. Wejście do mieszkań zlokalizowano od strony wschodniej oraz zachodniej. W obiekcie należy wykonać wewnętrzne instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, elektryczną od nowej szafki TAURON Dystrybucja S.A., c.o., c.w.u., wentylacyjną, pomiarowe (dostarczyć kompletny system rozliczania mediów) oraz wykonać sieci kanalizacji deszczowej. W zakres zamówienia wchodzi również przebudowa istniejącej kotłowni wraz z częścią technologiczną oraz podłączenie jej instalacji c.o. w budynku socjalnym. Obiekty należy przyłączyć do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej oraz sieci gazowej. W ramach zadania należy usunąć również kolizję z siecią energetyczną TAURON Dystrybucja S.A. Zakres robót związanych z wykonaniem sieci sanitarnych i ciepłowniczej pokazano na rysunku PSS-1 Projektu wykonawczego sieci sanitarnych i sieci cieplnej. Należy także wykonać zagospodarowanie terenu w ograniczonym zakresie. Zadanie nie obejmuje następujących elementów: - placu zabaw - parkingów - nawierzchni utwardzonych (chodniki, drogi dojazdowe, parkingi) poza opaską wokół budynku oraz nawierzchniami z kostki betonowej (dojścia do budynku i kotłowni oraz plac pomiędzy budynkiem socjalnym a kotłownią) zgodnie z zakresem określonym na PZT (powierzchnia utwardzona projektowana) i w przedmiarze robót. BUDYNEK SOCJALNY Charakterystyczne parametry techniczne obiektu socjalnego: •Powierzchnia projektowanej zabudowy: 619,00 m² •Powierzchnia użytkowa: 566,29 m¬2 •Kubatura V: 2591,80 m¬3 •Wysokość budynku w kalenicy /od +/- 0.00/: 4,53 m •Wysokość budynku w kalenicy (od terenu): 4,56 m •Szerokość elewacji frontowej: 55,18 m •Ilość kondygnacji nadziemnych: 1 •Kąt nachylenia połaci dachowych: 10,4° Opis architektura i konstrukcja: Część architektoniczno- konstrukcyjna obejmuje wykonanie m.in.: - robót rozbiórkowych - robót ziemnych i pomocniczych; - ław i stóp fundamentowych; - ścian fundamentowych; - izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej fundamentów; - izolacji termicznej ścian fundamentowych; - ścian nośnych murowanych; - elementów żelbetowych (belki podciągi, słupy i trzpienie itp.) - więźby dachowej drewnianej; - izolacji termicznej dachu - pokrycia dachowego z blachodachówki; - ścianek działowych murowanych; - sufitów podwieszanych, ścian i obudów z płyt g-k na ruszcie; - tynków wewnętrznych; - okładzin ścian z płytek ceramicznych; - podkładów pod posadzki oraz posadzek: warstwy dolne i wierzchnie z płytek gresowych; - hydroizolacji; - stolarki okiennej z PCV z parapetami - stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, - malowania ścian i sufitów; - ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z tynkami - wyposażenie pomieszczeń w przybory sanitarne; Należy wykonać również zagospodarowanie terenu opaskę wokół budynku oraz nawierzchnie z kostki betonowej (dojścia do budynku i kotłowni oraz plac pomiędzy budynkiem a kotłownią oraz rampę dla niepełnosprawnych zgodnie z ilościami określonym w przedmiarze robót. Opis instalacji c.o.: W budynku należy wykonać instalację centralnego ogrzewania podłogowego. W łazienkach dodatkowo należy wykonać grzejniki drabinkowe. Każdy lokal należy zaopatrzyć w licznik ciepła z modułem umożliwiającym radiowy przesył danych do komputera w siedziby Zamawiającego. Szczegóły zostały określone w projekcie wykonawczym. Opis instalacji wentylacji: Przewiduje się wykonanie dopływu świeżego powietrza przez nawietrzaki podokienne. Wywiew powietrza z kuchni i łazienek poprzez układ wentylacji grawitacyjnej oraz układ wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie. Szczegóły zostały określone w projektach wykonawczych. Opis instalacji wodnej i kanalizacyjnej: Zasilenie instalacji wody zimnej w obiekcie zaprojektowano przyłączem do budynku , które należy wykonać poprzez wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej. Montaż zestawu wodomierzowego przewiduje się w pomieszczeniu kotłowni. Przewody główne należy rozprowadzić na poddaszu a następnie pionami do poszczególnych lokali. W każdym lokalu należy zamontować wodomierz w szafce rozdzielaczowej ogrzewania podłogowego. Wodomierz posiadać musi moduł umożliwiającym radiowy przesył danych do komputera w siedzibie Zamawiającego. Ciepła woda użytkowa będzie wytwarzana centralnie w węźle cieplnym. Przewody główne należy rozprowadzić na poddaszu a następnie pionami do poszczególnych lokali. Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC-U z odprowadzeniem do sieci zewnętrznej a dalej przyłączem do sieci miejskiej. Szczegóły zostały określone w projektach wykonawczych. Opis instalacji elektrycznych: Obiekt należy zasilić kablem z przyłącza energetycznego (z głównej szafki złączeniowej zgodnie z warunkami dostawcy energii elektrycznej). W budynku zaprojektowano 18 wewnętrznych linii zasilających do poszczególnych tablic mieszkaniowych i do rozdzielnicy kotłowni. Zasilanie tablic mieszkaniowych wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. Wlz do mieszkań i kotłowni układać w korytach kablowych na poddaszu. Piony wykonać pod tynkiem. Rozdzielnice mieszkaniowe wykonać jako podtynkowe, modułowe, zgodnie z załączonymi schematami. Rozdzielnice główną, pomiarowe (TL-P i TL:-L)oraz rozdzielnicę zasilającą kotłownie i obwody administracyjne wykonać w obudowach z tworzywa termo utwardzonego zgodnie z załączonymi schematami. W rozdzielnicy TG należy zainstalować przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla części mieszkalnej budynku wyposażony w przekaźnik wzrostowy (napięciowy). Do sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu należy zainstalować dwa przyciski ppoż. Obiekt wyposażyć w rozdzielnice w tym: TR-g Do każdego lokalu należy doprowadzić energię elektryczną Obiekt należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Obiekt wyposażyć w instalacje wewnętrzne i zewnętrzne: oświetlenia podstawowego 230 V AC, gniazd wtyczkowych, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia ewakuacyjnego, instalację dzwonkową, zasilania urządzeń wentylacyjnych i sterowania zaworami odcinajacymi, instalacja cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T (RTV/SAT) i LAN, instalacja CCTV, instalacja zasilania urządzeń w węźle cieplnym i sterowania zaworami odcinającymi, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa, instalacja oświetlenia zewnętrznego, układ samoczynnego wyłączania zasilania dla ochrony przed porażeniem prądem, instalację przeciwprzepięciową oraz wyłącznik różnicowoprądowy. Opis sieci wodociągowej, kanalizacyjnej: Należy wykonać nowe przyłącze wodociągowe do pomieszczenia kotłowni (schemat podłączeń instalacji wodociągowej w kotłowni załączono na rys. KW-02 i KW-16). Następnie wykonać sieć wodociągową wewnętrzna z pomieszczenia kotłowni w kierunku budynku. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku należy wykonać do sieci kanalizacji wewnętrznej a następnie za pomocą przyłącza do sieci miejskiej. Sieć należy wykonać z rur PVC litych. Szczegółowy opis i zakres określono w projekcie wykonawczym. Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku należy wykonać do sieci kanalizacji wewnętrznej a następnie za pomocą przyłącza do sieci miejskiej. Szczegółowy opis i zakres określono w projekcie wykonawczym. KOTŁOWNIA •Powierzchnia zabudowy: 42,40 m² •Powierzchnia użytkowa: 22,05 m2 •Kubatura V: 168,60m3 •Wysokość budynku w kalenicy /od +/- 0.00/: 4,22 m •Wysokość budynku w kalenicy (od terenu): 4,25 m •Szerokość elewacji frontowej: 5,29 m •Ilość kondygnacji nadziemnych: 1 •Kąt nachylenia połaci dachowych: 3° Opis architektura i konstrukcja W budynku kotłowni projektuje się dwa pomieszczenia: kotłowni oraz sanitarne. Fundamenty i ściany fundamentowe istniejące nie podlegają zmianie. Należy wykonać: - ocieplenie ściany zewnętrznych płytami styropianowymi - nadproża - izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i wodochronne - nową stolarkę okienną i drzwiową. - więźba dachowa prefabrykowana o konstrukcji z kratownicy - nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z odwodnieniem dachu - tynki zewnętrzne i cokół - ścianki działowe - tynki wewnętrzne - okładziny wewnętrzne - malowanie - podłogi i posadzki - parapety zewnętrzne i wewnętrzne - zadaszenie z drewna pomiędzy budynkiem socjalnym a kotłownią. Opis instalacji sanitarnych kotłowni: Kotłowanie należy wyposażyć w kocioł kondensacyjny stojący np. typu EcoCondens SGB 125 E o mocy grzewczej 125kW firmy Brötje lub równoważny. Wykonać odpowiednie obiegi grzewcze i zabezpieczenia oraz wyposażyć i podłączyć w pozostałe urządzenia i instalacje zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym. Wewnętrzna instalacja gazu: Gaz do projektowanej kotłowni należy doprowadzić z szafki gazowej zamontowanej na ścianie zewnętrznej budynku. Wewnętrzną instalację gazu należy wykonać zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym. Opis instalacji elektrycznych kotłowni (wykonanie nowej i demontaż istniejącej): Do kotłowni należy doprowadzić WLZ, rozdzielnice, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalację oświetleniową, instalację gniazd wtyczkowych 230/400V AC, instalację zasilania urządzeń kotłowni, instalację połączeń wyrównawczych, instalację oświetlenia zewnętrznego, instalacje przeciwporażeniową oraz przeciwprzepięciową. Istniejącą instalację należy zdemontować. Przed przystąpieniem do demontażu instalacji elektrycznej należy wyłączyć zasilanie w sposób trwały i uniemożliwiający przypadkowe ponowne włączenie zasilania. Po upewnieniu się, że demontowane elementy nie są pod napięciem można przystąpić do demontażu. Szczegółowy opis prac opisany został w projekcie wykonawczym. Zamówienie obejmuje również dostarczenie następującego wyposażenia: - gaśnice proszkowe ABC 4 kg do zamontowania w skrzynkach podtynkowych; - elementy wyposażenia mieszkań modułowych zgodnie z zestawieniami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym (z wyjątkiem sprzętu AGD, wyposażenia meblowego oraz zlewozmywaków stalowych, baterii zlewozmywakowych). W ramach zadania należy usunąć również kolizję z siecią energetyczną. Istniejącą linię napowietrzną w zakresie wskazanym w projekcie należy zdemontować. Należy postawić nowy słup linii napowietrznej nn 0,4 i wykonać linię kablową YAKY 4x120 mm2 pomiędzy słupami WRL 228099 oraz WRL 228159 zgodnie z porozumieniem z TAURON Dystrybucja S.A. nr TD/OWR/OME3/W1/JP/0819/2017 z dn. 24.08.2016 r. Zadanie obejmuje również swoim zakresem wykonanie wszelkich czynności formalno-prawnych wyszczególnionych w ww. porozumieniu w imieniu Zamawiającego na własny koszt. Wykonanie robót budowlanych należy przeprowadzić na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 292/2016 z dn. 20.12.2016 r oraz braku sprzeciwu nr AB.6743.2.26.2017.BG z dn. 08.09.2017 r. Szczegółowy zakres, opis i rozwiązania techniczne zostały ujęte w projekcie budowlanym, projekcie budowlanym demontaż energetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV i budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4 kV (usunięcie kolizji) oraz projektach wykonawczych dla budynku i kotłowni: architektura i konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje sanitarne – układy pomiarowe wod. i co., instalacje elektryczne, sieci sanitarne i instalacja gazowa, STWiORB opracowanych przez biuro projektowe: SIGMA Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Musielak z siedzibą Szkaradowo 120, 63-930 Jutrosin. UWAGA: Zaproponowane w dokumentacjach projektowych urządzenia są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych niż urządzeń przywołanych w dokumentacjach projektowych. Dostarczona w ramach realizacji zamówienia armatura sanitarna i biały montaż musi pochodzić z jednej serii (modeli) danego producenta. Na dostarczone urządzenia i wyposażenie Wykonawca jest obowiązany udzielić gwarancji na okres minimum 24 miesięcy (okres gwarancji danego urządzenia lub wyposażenia biegnie na nowo od momentu wymiany lub naprawy). Załączone przedmiary są materiałem pomocniczym (wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego). Przedmiary robót, wchodzące w skład Załącznika nr 10 do Specyfikacji, określają wyłącznie zakres i wielkość zadania. UWAGA: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem, iż kosztorys ten nie będzie stanowił przedmiotu oceny, stanowić będzie wyłącznie dokument pomocniczy służący do wyceny określonych grup robót. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, który będzie podstawą do ewentualnego rozliczenia robót podobnych. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również wszystkie pozostałe koszty bez których nie można wykonać przedmiotowego zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ryczałtową zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Dokładne dane, niezbędne do wyceny zadania i obliczenia ceny należy określić na podstawie dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej, przeprowadzonej na miejscu budowy. 1.1 W przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i jeżeli wynikiem tego będą roboty budowlane, których Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, Wykonawcy z tytułu ich wykonania przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Zlecenie wykonania tego zakresu będzie możliwe po spełnieniu warunków wskazanych w art. 67 i/lub art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, jeżeli będzie to uzasadnione, zgodnie z warunkami opisanymi w § 15 ust. 2 lit. e) wzoru umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu umowy w sytuacjach wyjątkowych, które muszą być udokumentowane przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, że w szczególności w sytuacji, gdy: 1)okaże się, że rozwiązania zawarte w poszczególnych częściach dokumentacji projektowej (np. część opisowa i rysunkowa projektu budowlanego, wykonawczego, STWiORB itd.) nie są ujęte łącznie w tych dokumentach - Wykonawca jest zobowiązany ująć wszystkie elementy i je zrealizować, 2)w razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Projektem - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję Zamawiającego o sposobie likwidacji tej rozbieżności. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany Przedmiotu Umowy lecz stanowią usunięcie rozbieżności w dokumentacji, a w związku z tym wszelkie prace wykonywane w wyniku usunięcia tej rozbieżności nie są zamówieniem dodatkowym ani nie wymagają podpisania aneksu zmieniającego Przedmiot Umowy i nie mogą skutkować dodatkowym wynagrodzeniem dla Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, tj. zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania (oddanie do użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem i wymaganiami postawionymi w umowie) z wybudowanego wielorodzinnego budynku z przeznaczeniem socjalnym. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i zapisy dokumentacji postępowania należy interpretować zgodnie z powyższym celem. 1.2 Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy robót w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem - Zał. nr 1B do Specyfikacji. 1.3 Materiały budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i dostawy przewidziane przez Wykonawcę do wbudowania zatwierdza Inspektor nadzoru. Wyjątkiem od tej reguły są niżej wymienione materiały, które zatwierdza również oprócz Inspektora Nadzoru, Zamawiający: a)stolarka okienna i drzwiowa, b)materiały wykończeniowe elewacyjne, c)kolorystyka wnętrz (dobór farb) i okładziny ścienne, d)materiały na podłogi w poszczególnych pomieszczeniach, e)wyposażenie, f)biały montaż; Zatwierdzenia materiałowe wykonywane przez Zamawiającego dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego na podstawie karty zatwierdzeń materiałowych przedstawionej przez Wykonawcę i zaopiniowanej przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru opiniuje materiał/urządzenie na podstawie dokumentów dołączonych do karty zatwierdzenia materiałowego takich jak: karta techniczna produktu, atesty, świadectw/deklaracje zgodności i inne. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu kartę zatwierdzenia wraz z załącznikami nie później niż 3 tygodnie przed terminem wbudowania materiału/montażu urządzenia. Zamawiający zwraca zatwierdzona/lub nie kartę materiałową w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo przygotowanego dokumentu. Wzór karty zatwierdzenia materiałowego – w załączeniu w postaci pliku: „wzór karty zatwierdzenia materiałowego.docx”, który będzie równocześnie załącznikiem do przedmiotowej umowy (Zał. nr 6 do umowy); Zamawiający wymaga aby montaż urządzeń i instalacji dokonany był przez firmy/osoby posiadające odpowiednie certyfikaty wydane przez dostawców tych urządzeń/instalacji; Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji dokument „Zatwierdzenie materiałowe” przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności, itp. Po stronie Wykonawcy leży ponoszenie kosztów zużycia wody, odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej oraz koszty poboru energii elektrycznej (należy uwzględnić załatwienie formalności na pobór prądu na cele budowlane). Należy uwzględnić montaż dodatkowego opomiarowania mediów wykorzystywanych przy robotach budowlanych do dokonywania wzajemnych rozliczeń. 1.4 Zamawiający określa w Załączniku nr 8 do Specyfikacji - Projekcie umowy wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z póź. zm.). 1.4.1 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (czynności te wskazano również w §18 projektu umowy – w Załączniku nr 8 do Specyfikacji ) z wyjątkiem: - kierowania czy nadzoru nad tymi robotami, - obsługi geodezyjnej, - badań polegających na sprawdzeniu i określeniu właściwości gruntu oraz materiałów, budowlanych użytych podczas budowy, - niezbędnych ekspertyz technicznych wymaganych do wykonania realizowanej inwestycji , - najmu sprzętu budowlanego niezbędnego podczas realizacji przedsięwzięcia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 1.4.2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. 1.4.3 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 1.4.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 15.000,00 zł, wadium słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I.Wraz z ofertą składane są następujące dokumenty i załączniki: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru z Załącznika nr 1 do Specyfikacji, 1A) Kosztorys ofertowy przygotowywany przez Wykonawcę – Zał. nr 1A do oferty; 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji wraz z informacją o podmiotach, na które powołuje się Wykonawca w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów; II. Wykonawca składa również: - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru z Załącznika nr 9 do Specyfikacji - dokument ten wykonawca ma obowiązek przedłożyć w ciągu 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach