Przetargi.pl
Remont ogrodzenia zewnętrznego w Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w Warszawie na ul. K. Leskiego 7, K-0054.

Jednostka Wojskowa 2063 ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Banacha 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261824215,261824375,261824121 , fax. 261 824108
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 2063
  ul. Banacha 2 2
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261824215,261824375,261824121, fax. 261 824108
  REGON: 01021033300014
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ogrodzenia zewnętrznego w Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w Warszawie na ul. K. Leskiego 7, K-0054.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia zewnętrznego w Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w Warszawie na ul. K. Leskiego 7, K-0054, Kod CPV 45342000-6: roboty budowlane - wznoszenie ogrodzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453420006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji na wykonaną robotę budowlaną (nie może być krótszy niż 3 lata, nie dłuższy niż 6 lat)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach