Przetargi.pl
Dostawa 9 sztuk kserokopiarek dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-022 Warszawa, ul. Walewska 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 300 35 27 , fax. 22 300 35 30
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  ul. Walewska 4 4
  04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 300 35 27, fax. 22 300 35 30
  REGON: 01044511900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 9 sztuk kserokopiarek dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 9 sztuk kserokopiarek dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy. Sprzęt nie może nosić śladów użytkowania, musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Opis parametrów technicznych kserokopiarek określa załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. 2. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. 3. Oferent musi posiadać certyfikaty techników potwierdzające wiedzę i uprawnienia do świadczenia serwisu i napraw oferowanego sprzętu. Oferent musi posiadać aktualny certyfikat autoryzacji wystawiony przez producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301212005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach