Przetargi.pl
Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Cegłów

Gmina Cegłów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 579 59 48, 025 759 59 39 , fax. 025 759 59 38
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cegłów
  ul. Kościuszki 4 4
  05-319 Cegłów, woj. mazowieckie
  tel. 025 579 59 48, 025 759 59 39, fax. 025 759 59 38
  REGON: 71158263500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ceglow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Cegłów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych obejmujących dowóz uczniów w dni zajęć szkolnych do Zespołu Szkolnego w Cegłowie ul. Poprzeczna 27 i Publicznej Szkoły Podstawowej w Cegłowie filia w Piasecznie, Piaseczno 152 z miejscowości położonych na terenie Gminy Cegłów oraz ich odwóz, w roku szkolnym 2015/2016, realizowany w oparciu o komunikację regulowaną (regularny przewóz osób) na podstawie biletów miesięcznych (nabytych w oparciu o art. 5a Ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego), poczynając od dnia 1 października 2015r. do dnia 30 czerwca 2016r., zgodnie z zestawieniami zawartymi w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3 000,00zł (trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wiek taboru wskazanego do realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ceglow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach