Przetargi.pl
Remont ofosowania dróg w podziale na części

Gmina Pleśna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-171 Pleśna, Pleśna 240
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6798170 , fax. 014 6798947
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pleśna
  Pleśna 240 240
  33-171 Pleśna, woj. małopolskie
  tel. 014 6798170, fax. 014 6798947
  REGON: 85166092100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plesna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ofosowania dróg w podziale na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót w podziale na części: Część I - Remont ofosowania drogi gminnej K200086 Dąbrówka Szczepanowska - Szkoła - Dunajec w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska na długości 175mb. 1) Wykonanie robót ziemnych w zakresie rowów 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod prefabrykaty 3) Wykonanie umocnień. Część II - Remont ofosowania drogi gminnej K200058 Rzuchowa - Zbylitowska Góra w miejscowości Rzuchowa na długości 55mb. 1) Wykonanie robót ziemnych w zakresie rowów 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod prefabrykaty 3) Wykonanie umocnień. Część III - Remont ofosowania drogi gminnej Rzuchowa - Podlas w miejscowości Rzuchowa na długości 55mb. 1) Wykonanie robót ziemnych w zakresie rowów 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod prefabrykaty 3) Wykonanie umocnień dna rowu i skarp Część IV - Remont ofosowania drogi gminnej K200061 Rzuchowa - Koniec w miejscowości Rzuchowa na długości 30mb. 1) Wykonanie robót ziemnych w zakresie rowów 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod prefabrykaty 3) Wykonanie umocnień. 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określający przedmiot główny zamówienia: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj. przedmiar robót ( kosztorysy ofertowe), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, map sytuacyjnych. a. Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania robót. b. W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz z niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt. c. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od daty protokolarnego oddania budowy ( odbioru końcowego robót). d. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji (np. dokonania wizji lokalnej terenu, wykonania wszelkich obmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. e. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 4. W przypadku powierzenia części robót osobie trzeciej /podwykonawcom/ wykonawca powinien wskazać w ofercie przetargowej firmę i adres podwykonawców oraz określić jaki zakres rzeczowy lub finansowy będzie przez nich wykonywany (art.36 ust.4 pzp). 5. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych przedmiarach, gdzie zostały wymienione pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451121006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.plesna.pl/przetargi.htm; lub www.malopolska.pl/bip/plesna
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach