Przetargi.pl
Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji w systemie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Godziesze Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-872 Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 611 089 , fax. 627 611 053
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Godziesze Wielkie
  ul. 11 Listopada 10
  62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie
  tel. 627 611 089, fax. 627 611 053
  REGON: 25085516200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Adres Miejsca prowadzenia robót: Kakawa Kolonia nr 39, 62-872 Godziesze Małe, dz.ewid.nr: 15/4 obręb 0008 Kakawa Kolonia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy. Zakres inwestycji obejmuje: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany pełno branżowy, projekty wykonawcze branżowe) 2) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, organami ochrony środowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 3) Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. 4) Zapewnienia kierownictwa budowy. 5) Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ). 6) Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, BHP oraz planu BIOZ dla przedmiotu zamówienia. 7) Wykonanie remontu obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 8) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub o zakończeniu robót budowlanych. Dokumentacja projektowa zawierać powinna opracowanie branż: 1) Architektonicznej 2) Konstrukcyjnej 3) Sanitarnej (wod-kan, co-cwu, wentylacja) 4) Elektrycznej, teletechnicznej i CCTV, 5) Drogowej 6) Zagospodarowania terenu Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzyskał zatwierdzenie opracowanej dokumentacji przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach