Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce.

Gmina Olszówka ogłasza przetarg

 • Adres: 62-641 Olszówka, Olszówka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 739 010 , fax. 632 739 030
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olszówka
  Olszówka 15
  62-641 Olszówka, woj. wielkopolskie
  tel. 632 739 010, fax. 632 739 030
  REGON: 54932900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olszowka.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zadania: • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe — wykucie starych okien, rozebranie płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach, rozbiórka kominów, sceny oraz ścianek działowych, konstrukcji dachu oraz wywóz powstałego gruzu, • Roboty montażowe — murowanie kominów, murowanie ścianek działowych, wykonanie tynków cementowo-wapiennych , wykonanie posadzek wraz z ich ociepleniem, • Dobudowa budynku — dobudowa do budynku pomieszczenia łazienki i pomieszczenia kotłowni — roboty ziemne, wykonanie ścian fundamentowych, murowanie ścian wykonanie posadzek i stropów nad parterem oraz murowanie ścianek działowych, • Roboty wykończeniowe — wykonanie tynków, gładzi oraz malowania na ścianach, licowanie ścian płytkami, układanie gresu na posadzce, wykonanie sufitów podwieszanych, • Roboty związane z pokryciem dachu — montaż konstrukcji dachu, wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami oraz montaż rynien i rur spustowych, • Stolarka okienne i drzwiowa montaż stolarki okienne i drzwiowej zgodnie z zestawieniem, osadzenie parapetów wewnętrznych, • Termomodernizacja budynku roboty dociepleniowe budynku docieplenie ścian styropianem wraz z wyprawą elewacyjną, docieplenie dachu wełna mineralną , wykonanie parapetów zewnętrznych, montaż daszków nad wejściami, • Roboty zewnętrzne — wykonanie naprawy (przełożenia) chodników i wjazdów kostki betonowej, wykonanie schodów zewnętrznych z kostki betonowej montaż i dostawa klimatyzatorów, • Roboty elektryczne — wykonanie nowych instalacji elektrycznych w budynku wg dokumentacji ( montaż lamp oraz osprzętu elektrycznego, montaż instalacji odgromowej). Szczegółowy zakres określa Przedmiar robót stanowiący Załącznik SIWZ Nr 3 i
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 50000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ewentualne pełnomocnictwo lub zobowiązanie podmiotu trzeciego,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach