Przetargi.pl
Remont nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu nr 54 przy ul. Bracławskiej 8a w Warszawie

Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4435509, , fax. 22 4435552
 • Data zamieszczenia: 2020-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
  ul. Grochowska 274
  03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4435509, , fax. 22 4435552
  REGON: 015259663
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu nr 54 przy ul. Bracławskiej 8a w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu nr 54 przy ul. Bracławskiej 8a w Warszawie. 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa – załącznik 9 do SIWZ (STWiOR, przedmiar robót, mapa) oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik 8 do niniejszej specyfikacji. 3. Wykonanie robót: - Wykonanie zgodnie z przedmiarem robót, opisami pozycji kosztorysowych w jednorodnej technologii. - Wykonanie zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Zeszyty: Roboty ziemne i konstrukcyjne oraz przepisami normatywnymi (PN-EN i PN-B, PN-C). Zakres robót i obowiązków został określony w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, w skład której wchodzą: a) przedmiar robót, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, ……… pracownika/ów bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych na umowę o pracę. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty: rozbiórkowe oraz roboty związane z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej. Szczegółowe wymogi określa § 5 Wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę składającą się z: 1. Wypełnionego formularza oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ , 2. Kosztorysów ofertowych (dla poszczególnych branż) sporządzone na podstawie przedmiarów robót - załącznik nr 10 do SIWZ 3. Oświadczenia wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 Ustawy – załącznik nr 2, (W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców, dopuszczalne jest również złożenie oświadczenia przez lidera konsorcjum w imieniu wszystkich członków konsorcjum.) 4. Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3, (W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.) 5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – załącznik nr 4, Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu • sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). 6. Pełnomocnictwa (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach